Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Политика на Асоциация „Съвременни Читалища” за закрила на детето

Ангажираност на екипа на АСЧ с проблемите, касаещи закрилата на децата

Асоциация "Съвременни читалища" е доброволно сдружение на читалища, физически и юридически лица, осъществяващи дейности, свързани с устойчивото развитие и в частност с образователното и информационното развитие на местните общности. Голяма част от нашите приоритетни цели и задачи се реализират в българските читалища, които са изключително важни културни, информационни и образователни центрове за всяка общност, особено в малките населени места. Във всяко жизнено и успешно работещо българско читалище се учат и развиват своите дарби стотици български деца. Много от проектите и дейностите ни като организация, работеща в обществена полза, също са насочени към най-младите членове на обществото ни - деца и младежи. Наша осъзната мисия е да работим за защитата и утвърждаването на правата на детето в България. Ние сме убедени, че всички форми на злоупотреба/насилие и експлоатация на деца са недопустими. Вярваме, че за закрилата на детето е от решаващо значение да се гарантира, че децата имат права, растат в сигурна и безопасна среда - среда, в която те могат да правят своя избор, да изразяват своето мнение и успешно да общуват и взаимодействат с други деца и възрастни.

Закрилата на детето представлява наша обща отговорност. Всички служители на Асоциацията ще бъдат запознати с необходимостта от интегриране на закрилата на детето във всички наши дейности.

Връзките и взаимодействието на АСЧ с отделни лица и структури, за които бъде установено, че осъществяват взаимоотношения, свързани със злоупотреба/насилие и експлоатация на деца, ще бъдат своевременно прекратени.

 

Необходимост от политика за закрила на детето

Целта на подобна политика е да гарантира правото на децата да получат закрила от насилие, от неподходящо отношение от страна на персонала, както и от страна на лица, наети на граждански договор, доброволци и партньори на организацията, без да се допускат ограничения, основани на раса, пол, имуществено състояние, религия, образование или наличие на увреждания.

Ние сме убедени, че организация, които няма политика и насоки за работа по закрила на детето, е подложена на по-голям риск от фалшиви или злоумишлени обвинения в злоупотреба над дете, което от своя страна би могло да разруши репутацията на самата организация, а и на НПО сектора като цяло и да нанесе сериозна вреда върху възможността организацията да набира или получава средства от донори и по програми.

Политиката ще гарантира качествен и внимателен подбор на служители на организацията и доброволци. Тя ще внесе яснота относно отношението, което се очаква да проявяват всички служители към децата, както и относно насоките за действие в случай на опасения относно безопасността на отделното дете.

Ясно разписаните процедури за действие при постъпване на сигнал за съмнение, твърдение или жалба за насилие ще допринесат за предотвратяване или намаляване до минимум на лъжливи обвинение към служители на организацията и ще спомогнат да се създаде нормална работна обстановка.

Политиката и базираните на нея процедури и насоки дават насоки и стандарти, които трябва да бъдат приложени в практиката. Това включва различни мерки като: процедура за набиране, подбор и обучение на персонал и доброволци, преглед на структурата и управлението на организацията, създаване на възможности да бъдат изслушвани децата и техните мнения да бъдат взимани под внимание, разработване на прозрачни процедури за действие при сигнали за насилие над дете от служител, доброволец или партньор на организацията.

Политиката и всички свързани с нея документи са задължителни за всички служители на организацията, както и за доброволци и лица, наети на граждански договор.

Политиката е одобрена от Управителния съвет на Асоциация „Съвременни читалища" и е утвърдена и подписана от Председателя на УС на АСЧ.

Основните положения в политиката се преразглеждат на всеки три години (при избора на нов УС). В нея се внасят изменения всеки път, когато възникнат значителни промени в законодателната рамка, регламентираща закрилата на децата в Р България.

 

Дефиниции

1. Дете - всяко физическо лица до навършването на 18 години, съгласно Конвенцията на ООН по правата на детето и Закона за закрила на детето.

2. Насилие над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.

Видове насилие:
1. "Физическо насилие" е причиняване на телесна повреда, включително причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.
2. "Психическо насилие" са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.
3. "Сексуално насилие" е използването на дете за сексуално задоволяване.
4. "Пренебрегване" е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи.
Дискриминацията и тормозът също са вид насилие, тъй като могат да нанесат вреда на детето, както физически, така и психически.

3. Закрила на детето

"Закрилата на детето" е широк термин, който описва философия, политики, стандарти, насоки и процедури за защита на децата от умишлени или несъзнателни вреди.
В настоящия контекст това се отнася до задълженията на Асоциация „Съвременни читалища" и на всички лица, свързани с организацията, към децата, с които служителите, доброволците и партньорите на Асоциацията влизат в контакт при изпълнение на дейности и/или проекти.

4. Партньори:

За целите на тази политика това са всички организации, с които Асоциация „Съвременни читалища" изпълнява съвместно дейности по предоставяне на услуги и/или изпълнение на проекти.

5. Политика:

Изложение, с което организацията демонстрира своята ангажираност за предпазване на децата от насилие и прави ясно на всички това, което се изисква по отношение на закрилата на децата. Тя способства за създаване на безопасна и сигурна среда за децата и показва, че МСС-България приема своите задължения и отговорности в тази връзка сериозно.

 

Основополагащи принципи и ценности на Асоциация „Съвременни читалища" по отношение закрилата на детето

 

Нормативна база:

1.1.Политиката на Асоциация „Съвременни читалища" за закрила на детето е изцяло базирана на принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД). КПД дава цялостната рамка за закрила, предоставяне на услуги и участие на всички деца без дискриминация с оглед на тяхното преживяване и пълноценно развитие. Въпреки, че КПД трябва да се чете изцяло, следните членове формират специфичната основа на закрилата на детето: 1 (дефиниция за дете); 2 (недискриминация); 3.1 (най-добрият интерес на детето), 3.2 (задължения за грижа и закрила), 3.3(стандрати за грижа), 6 (преживяване и развитие), 12 (участие), 13 (свобода на изразяването ), 19 (закрила от насилие), 25 (периодичен преглед на настаняването), 32, 33, 34, 36, 37(a) (закрила от икономическа експлоатация, употреба на психо-активни вещества, сексуална злоупотреба и всички други форми на експлоатация; измъчване, жестоко, нехуманно или деградиращо отношение или наказание), 39 (физическа и психо-социална възстановяване и социална реинтеграция).

1.2. Закон за закрила на детето - чл. 3 (принципи), чл.7, чл. 11 (право на закрила срещу насилие), чл. 11 а (закрила на личността на детето), чл. 12 (право на изразяване), чл. 15 (участие в процедури).

Принципи:

• Всички деца имат еднакво право на закрила от насилие и експлоатация.
• Всички деца следва да бъдат насърчавани да оползотворяват в пълна степен своите заложби, като се предлагат възможности за равен старт на всички.
• Всеки носи отговорността да подкрепя усилията за полагане на грижи за децата и за тяхната закрила.
• Неправителствените организации имат задължението да полагат грижи за децата, с които работят те и техните представители.
• В случай, че агенциите работят посредством свои партньори, те носят отговорността програмите на техните партньори да отговарят на нужните стандарти за закрила на детето.

Етичен кодекс:

Асоциация „Съвременни читалища" се присъединява напълно към Етичния кодекс на работещите с деца в България.

Откритост:

Асоциация „Съвременни читалища" вярва в:
• създаването на среда, в която открито се обсъждат въпроси на закрилата на детето, както между възрастните, така и между деца и възрастни;
• създаването на възможности за открита комуникация, както вътре в организацията, така и между организацията и нейните партньори с оглед подобряване на осведомеността и прилагането на общи политики и практики за закрилата на детето
• създаване на процедури за открито, последователно и честно справяне със съмнение, твърдения или сигнали за насилие над дете.

Участие на децата:

• Децата ще се ползват от тази политика само тогава, когато те са запознати с правата си и е създадена подходяща среда, в която да ги упражняват.
• Ще се създава сигурна среда, където децата се чувстват защитени и могат свободно да говорят за насилието, без да бъдат жертви на по-нататъшна дискриминация или срам.
• Децата имат право на комуникация - да могат да получават информация, да задават въпроси, да правят избор и да взимат решения.
• Асоциация „Съвременни читалища" вярва, че помагайки на децата да изразят мнението си, прави съществена стъпка да им помогне да търсят своите права.

 

Политика за закрила на детето

1. Набиране и обучение на персонал

• Всички бъдещи служители, доброволци и членове на управителния съвет ще бъдат своевременно информирани за политиката на Асоциация „Съвременни читалища" във връзка със закрилата на детето. Като част от процедурата за кандидатстване за работа ще им бъде предоставяно копие от политиката за закрила на децата.
• В процеса на подбор всички кандидати, които ще работят с деца, ще трябва да посочат наличие на предишен опит във взаимоотношения и работата с деца и участие в решаване на конфликтни ситуации с деца.
• Всеки новоназначен член на персонала, чиято бъдеща работа е свързана с общуване и дейности с деца, ще премине през обучение, което цели да запознае обучаващите се с целите, функциите, организацията на работа в Асоциация „Съвременни читалища", както и с политиките и процедурите по отношение на закрилата на детето. Той ще получи екземпляр от политиката и ще трябва да подпише декларация, с която удостоверява, че я е получил, прочел и разбрал.
• Всеки служител ще получи първоначално и продължаващо обучение за начините за разпознаване и откликване на опасения за насилие над деца;
• Доброволците, както и лицата, наети като независими изпълнители по договори, ще получат екземпляр от политиката на Асоциация „Съвременни читалища" за закрила на детето и ще трябва да подпишат декларация, с която удостоверяват, че са я получили, прочели и разбрали.

2. Правила за подходящо и правилно поведение

• Разработени са с оглед гарантиране закрилата на децата, както и за предпазване на възрастни от лъжливи обвинения в неподходящо поведение или злоупотреба/насилие. Тези правила се отнасят за служителите, доброволците, членовете на Управителния съвет на организацията, изпълнителите по договори и спонсорите.
• Служителите на организацията не допускат дискриминация, предубеждения и грубо отношение и език, основани на раса, култура, възраст, пол, увреждания, религия, сексуална ориентация или политически възгледи.
• В общуването и работата с децата се използват позитивни подходи. Категорично се забранява използването на физическо наказание и други мерки, поставящи децата в унизително положение.
• Всеки служител, член на УС или доброволец в АСЧ трябва да се съобразява с начина, по който бива възприеман и по който изглежда от гледна точка на използвания език, действията и взаимоотношенията с малолетните и децата.
• Като лоша практика или потенциално насилие се тълкуват следните прояви от страна на служители и доброволци: Да имат поведение, което е неуместно или сексуално - провокиращо; Да оправдават или да участват в поведение спрямо деца, което е незаконно, рисковано или е свързано с насилие; Да се държат по начин, предназначен да засрами, унижи, омаловажи или опозори дете, или по някакъв друг начин да окаже емоционално насилие; Да дискриминират, да покажат разлика в отношението или да демонстрират благоразположение в полза на определени деца за сметка на други.
• Служителите на Асоциация „Съвременни читалища" следва да отчитат факта, че може да им се наложи да работят с деца, които, поради обстоятелствата и злоупотребите, които са преживели, могат да използват взаимоотношенията, за да получат "специално внимание". Възрастният винаги се счита за отговорен, дори и когато детето има съблазнително поведение. Възрастните следва да избягват да се поставят в компрометиращо или уязвимо положение.
• Неподходящото поведение спрямо децата е основание за дисциплинарно наказание.

3. Процедура за докладване на съмнения или свидетелство за злоупотреба/насилие спрямо деца

Всички доказани и предполагаеми нарушения на политиката за закрила на детето, ще бъдат незабавно съобщавани на експерта по закрила на детето. Той ще има следните задължения:
• Регистрира получената информация при спазване изискванията за конфиденциалност и стартира съответната процедура за разглеждане на съмнения, твърдения или жалби за оказано насилие над дете, недопустимо поведение или неправилно използване на визуално изображение на дете;
• Отговаря за разпространение на политиката и за запознаване на всички служители, доброволци и партньори с нея;
• Отговаря за провеждане на обученията на новоназначените служители относно политиката за закрила на детето;
• Оказва подкрепа на служителите, за които има съмнения, твърдения или постъпили жалби за насилие над дете, недопустимо поведение или неправилно използване на визуално изображение на дете;
• Консултира и оказва подкрепа на съответния орган, който разглежда сигналите.
• Отговаря за периодичния преглед на политиката и за нейното актуализиране.

Асоциация „Съвременни читалища" ще предприеме необходимите действия за защита на дете/деца, за които има сигнал, че са жертва на насилие.

Данните за контакт на експерта за закрила на детето на Асоциация „Съвременни читалища", на местните органи по закрила на детето, полицията и спешна медицинска помощ ще бъдат поставени на видно място и ще бъдат лесно достъпни.

Асоциация „Съвременни читалища" си запазва правото да предприема дисциплинарни действия срещу всеки, чиято вина е доказана по време на разглеждане на сигнала. Това може да включва и докладване на случая в полицията.

4. Визуални изображения, свързани с деца

При използването на визуални изображения - снимки и видеоматериали - Асоциация „Съвременни читалища" се стреми да представя децата и семействата с уважение и при зачитане на тяхното достойнство.

Като се има предвид, че изображенията са изключително важен елемент при представянето работата на организацията пред широката публика и други партньори, а също и за целите на набирането на средства, Асоциация „Съвременни читалища" винаги ще се стреми да съхранява достойнството на всички, с които работи и няма да използва изображения, които са непочтителни или унизителни.

Когато се използват визуални изображения, организацията се придържа към следните принципи:
• Уважение достойнството на децата и семействата. Никога не се снимат лица, които заявяват, че не желаят да бъдат заснемани. По време на процеса на изискване на съгласие следва да се обяснява предназначението на снимките и визуалните казуси. Фотографите следва да бъдат внимателно инструктирани във връзка със заснемането на подходящи снимки и задължението да дават възможност на субектите да откажат да дадат съгласие, ако не желаят да участват. Винаги когато е възможно, фотографите се придружават от служител на организацията. Лицата, представляващи детето, подписват декларация за съгласие за участие на детето в снимки или видео-изображения.
• Субектът не се експлоатира.
• Изображенията се използват правдиво.
• Поддържат се стандарти по отношение на добрия вкус и благоприличие, които отговарят на мисията, целите и ценностите на Асоциация „Съвременни читалища".
• Поддържат се високи технически стандарти за изображенията.
• Поддържа се подходяща фото-библиотека. Всички изображения се съхраняват отговорно и се документират по подходящ начин.

5. Организации-партньори

Всяка договореност между Асоциация „Съвременни читалища" и други организации - нейни партньори, които предоставят услуги на деца, ще изисква гаранции, че при тях съществуват политики и процедури за закрила на детето, като се отчита фактът, че липсата на такива политики може да постави децата и организацията в риск.

При подписване на споразумения за партньорство Асоциация „Съвременни читалища" ще изисква една от клаузите от тях да се отнася до спазването на общи принципи и стандарти за закрила на детето.

6. Процедури за изпълнение на политиката

Политиката е конкретизирана в следните процедури, които са неотменна част от нея:

• Политика и процедура за набиране и подбор на служители, доброволци и консултанти към Асоциация „Съвременни читалища".
• Процедура за докладване на свидетелство или съмнение за насилие.
• Политика на Асоциация „Съвременни читалища" за използването на визуални изображения на деца
• Политика и процедури на Асоциация „Съвременни читалища" за регламентиране на отношенията между деца и служители, доброволци и наети към организацията лица.