Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Информационен бюлетин

Брой 1

Съдържание

1. Програма "Обмяна на опит чрез практическо обучение" на Асоциация "Съвременни читалища"
2. Обновяването на сайта на Асоциация "Съвременни читалища"

3. Редовно годишно отчетно събрание на Асоциация "Съвременни читалища"
4. Информация относно програмите на Корпуса на мира на САЩ
 
5. Откриване на Младежки информационно консултантски център в НЧ "Светлина", с. Труд
6. "Детски литературни дни - Ягодово 2009"
7. Анкета относно информационно издание на Платформа АГОРА

8. Програма "Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни лица" на Агенция по заетостта

9. Програма "Квалификационни услуги и обучение за заети лица - фаза 2" на Агенция по заетостта

10. Информация относно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 

 


Програма "Обмяна на опит чрез практическо обучение"

Асоциация "Съвременни читалища" (АСЧ) стартира програма "Обмяна на опит чрез практическо обучение". Основна цел на програмата е повишаване на уменията и компетенциите на служителите на читалищата, членуващи в Асоциацията и разнообразяване на услугите предоставяни на местните общности.
По програмата служители на членовете на АСЧ ще бъдат командировани в други читалища-членове, където ще им бъде осигурено практическо обучение.
Програмата е текуща, като началото на отделните сесии, тяхната продължителност и броят на финансираните обучения за всяка сесия се определят с решение на Управителния съвет на АСЧ.
След стартиране на сесия по програмата читалищата, които искат да предадат своя опит, попълват формуляр по образец, в който представят темата, по която ще бъде обучението, както и времевия интервал за провеждането му.
Читалищата, желаещи техни служители да участват в обученията попълват формуляр по образец, в който заявяват своя интерес и обосновават необходимостта от участието си в програмата за подобряване или разнообразяване на дейността си.
Обучаеми могат да бъдат включени в програмата по един от следните два начина:
- чрез кандидатстване за финансиране на обучението от Асоциация "Съвременни читалища";
- чрез осигуряване финансиране на обучението от читалището, което им е работодател.
Управителният съвет на Асоциацията определя Комисия за оценка, която разглежда заявленията на желаещите обучението им да бъде финансирано от АСЧ и съставя списък с одобрените и неодобрените кандидати. Показателите, които ще се взимат предвид при решението за финансиране на обучение са:
- ясна, добре формулирана и обоснована нужда от обучение на кандидата;
- въвеждане на нова дейност в читалището;
- назначаване на нов служител или преназначаване на служител от една длъжност на друга, за която няма квалификация и/или опит (до 12 месеца след назначението/преназначението).
По време на една сесия АСЧ няма да финансира обучението на повече от едно лице от читалище.
Лицата, чието финансиране се поема от изпращащите ги читалища подават заявления, но те не се оценяват и класират.
Асоциация "Съвременни читалища" осигурява логистична подкрепа на всички участващи в програмата, подпомага разработването на учебните програми и става гарант за качеството на провежданите обучения.
След приключване на обучението всеки обучаем попълва формуляр за обратна връзка по образец, който се изпраща в офиса на Асоциацията.
Всички документи във връзка с провеждането на тази програма се изпращат в съответните срокове на адрес:
Асоциация "Съвременни читалища"
София 1309
ПК 15

По текущата сесия на програмата АСЧ ще финансира пет обучения. Заявления за предоставяне на обучение са получени от пет читалища - НЧ "В. Левски" гр. Балчик, НЧ "Светлина" г. Бов, НЧ "Л.Каравелов" с. Куртово Конаре, НЧ "Ал. Константинов" гр. Провадия, НЧ "Съгласие" гр. Тетевен.
Читалищата, желаещи да изпратят на обучение свои служители по текущата сесия, е необходимо да изпратят попълнен "Формуляр за кандидатстване на обучаем" на посочения по-горе адрес не по-късно от 20 март 2009 г. (важи пощенското клеймо за изпращане). Препоръчително, но не задължително е да изпратите в същия срок формуляра сканиран по електронна поща на адрес

Регламента на програмата, представянията на обучаващите читалища, както и формуляр за кандидатстване за обучение можете да намерите на адрес /docs/exchange.zip

Съдържание


Обновяването на сайта на Асоциация "Съвременни читалища"

Във връзка с предстоящото цялостно обновяване на дизайна и функционалността на сайта на Асоциацията (www.association.bg) бихме желали да се допитаме до вас, за да можем да се съобразим с вашите разбирания и виждания при извършване на тази дейност. Ще сме ви благодарни, ако до 17 март 2009 г. ни изпратите по електронна поща ( ) вашето мнение по следните теми:
1. Каква според вас трябва да е основната функция на сайта на Асоциацията?
2. Какъв вид информация предпочитате да съдържа сайта (относно какво)?
3. По какъв начин смятате, че може да е полезен сайта за вашето читалище?
4. Какви услуги очаквате той да ви предложи?

Предварително благодаря за съдействието,
Инж. Георги Петров,
Председател,
Асоциация "Съвременни читалища"

Съдържание


Редовно годишно отчетно събрание на Асоциация "Съвременни читалища"

Управителният съвет на Асоциация "Съвременни читалища" свиква редовно годишно отчетно събрание на Асоциация "Съвременни читалища" на 29.04.2009 г. от 10:00 часа в Ритуалната зала на НЧ "Цар Борис III", гр. София, ул. "Клокотница" 29, при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад за дейността на Асоциацията за 2008 г.
2. Финансов отчет за 2008 г.
3. Избор на носител на Годишната награда на Асоциацията за най-голям принос към дейността и през 2008 г.
4. Приемане на план за работата на Асоциацията за 2009 г.
При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден, на същото място, при същия дневен ред, от 11.00 часа.

Председател: ..............................
/инж. Г. Петров/


 Съдържание

 

Информация относно програмите на Корпуса на мира на САЩ

Корпусът на мира на САЩ в България очаква своите нови доброволци за 2009 г. С цел да намери най-подходящите приемащи организации за тяхната реализация, Корпусът се обърна към Платформа АГОРА за партньорство при популяризирането на своите програми "Местно и организационно развитие" и "Младежко развитие" сред читалищата - участници в платформата. Интересът на Корпуса на мира към читалищата като приемащи организации не е случаен. Те високо ценят общностния характер на българското читалище и неговия принос за местното развитие, особено в малките населени места.
Акцент в работата на добороволците по посочените по-горе програми е подпомагане на развитието на местните общности с нови идеи, дейности и умения, което съвпада с целите на Платформа АГОРА. Доброволците ще подкрепят своите партньори и местните хора при определяне на нуждите на общността, провеждане на обучения, създаване на партньорски мрежи, придобиване на знания и умения за разработване и управление на проекти. С цялата си дейност те ще съдействат за повишаване на административния капацитет на приемащите ги организации.
Интересът на Корпуса на мира е насочен към малките населени места и селата в България. В настоящия информационен пакет можете да намерите актуализираните условията за прием на доброволците, със значително облекчени изисквания по отношение на настаняването и финансовите ангажименти на приемащата организация. Корпусът на Мира заявява изключителната си гъвкавост и толерантност при договаряне на конкретните финансови ангажименти на всяка приемаща организация.
Независимо, че официалният срок за подаване на заявки за доброволци изтече на 28 февруари, Корпусът на мира удължава срока за приемане на заявки от читалищата - партньори на АГОРА до края на м. март 2009 г.
Ако тази възможност представлява интерес за вас, ако считате, че един международен добороволец може да запълни липси във вашата дейност и да стимулира развитието на вашето читалище, общност и населено място, разгледайте приложения информационен пакет. Там ще намерите всичко необходимо за да направите избора си. Въпросите си можете да задавате и към ръководителите на съответните програми в Корпуса на мира.

Успех и до нови срещи!

9 март 2009 г.
Емилия Лисичкова
Председател
Платформа АГОРА

 

Съдържание


НЧ "Светлина" с.Труд създаде Младежки информационно-консултантски център „Марица" по проект, финансиран от ДАМС

Тържественото откриване на МИКЦ „Марица" стана на 10.03.2009 г. Официални гости бяха Пламен Славов - депутат от Коалиция за България, Михаил Балабанов - зам.председател на ДАМС, инж. Георги Петров - председател на Асоциация "Съвременни читалища", Никола Томов - зам.кмет на общ."Марица", Стефка Ванчева - секретар на общ."Марица", Николай Копринков - регионален координатор на ДАМС за Пловдив и Пазарджик, Г.Стайков - председател на Сдружение

   
   
на читалищните работници „Марица", К.Кирков - кмет на с.Труд. Присъстваха и представители на партниращите ни организации, самодейци, младежи, представители на общността.
Начало на тържественото откриване дадоха изпълненията на детския духов оркестър и мажоретките при читалището - представителни състави за община „Марица". Към присъстващите с кратко слово се обърнаха - Н.Копринков, М.Балабанов и Кр.Стайкова - секретар на НЧ „Светлина и ръководител на проекта.
На откриването на МИКЦ „Марица" бе извършен водосвет от свещенник Кирил Тошев.
След официалното откриване и разглеждане на МИКЦ-а всички присъстващи бяха поканени на коктейл, организиран специално за събитието от Механа „Дияна" с.Труд
МИКЦ - Марица има за цел:
1. Да предоставя достъпни индивидуални и групови обучения и консултации, съобразени с потребностите и интересите на младите хора.
2. Да набира, обработва и разпространява актуална информация по теми, касаещи младото поколение
3. Да подпомага младежи в професионалната им и социална ориентация
4. Да формира личностни и социални умения у младите хора
5. Да подкрепя младежки инициативи
МИКЦ - Марица ще предоставя информационни услуги относно:
- Национални и европейски програми и обмен
- Текущи инициативи на местно, национално и регионално ниво
- Професионална ориентация и реализация
- Структура и функции на ЕП държавните и местни институции
- Възможности за пълноценно използване на свободното време
МИКЦ - Марица - ще предоставя консултации с акцент върху
- Младежки програми, стажове и обмени
- Проектно консултиране
- Професионална идентификация и кариерно развитие
- Превенция на агресията и зависимостите сред младите хора
- Доброволческа дейност
МИКЦ - Марица ще организира обучения в областта на:
- Лидерство и работа в екип
- Разработване и управление на проекти
- Младежки програми и инициативи
- Активно европейско гражданство
- България в ЕС
За контакати с МИКЦ Марица:
с. Труд, общ."Марица", ул. "Никола Петков" - Младежки дом, тел./факс: 03126-23-11
E-mail:
Website: http://www.marica.mikc.bg/

Съдържание


"Детски литературни дни - Ягодово 2009"

Община "Родопи" - гр. Пловдив организира от 21 април - 24 април 2009г. под патронажа на кмета на община "Родопи" г-н Йордан Шишков поредните национални детски литературни дни - Ягодово 2009
Дните съдържат:
Литературен конкурс за детски стихове, разкази и есета - две възрастови групи - от І - ІV клас и от V - VІІІ клас на свободна тема.
Конкурс за детска рисунка на тема "Любим литературен герой" - същите възрастови групи.
Техника - по избор на участника.
Формат на листа - 35/50 см. с паспарту.
Данни, които всеки участник трябва да посочи на гърба на рисунката: име, презиме,фамилия, възраст, училище и адрес.
Всяко населено място участва с 3 /три/ броя рисунки в двете възрастови групи /общо шест//Желателно е да се направят вътрешни конкурси по населени места и трите най- добри рисунки да участват на общинско ниво./
Карнавал на герои от любими приказки и литературни произведения
Среща с детски писатели
Среща на преподавателите по литература с литературен критик
Литературно музикална програма
Творбите за участие в литературния конкурс се представят в три екземпляра.
Срока за представяне на литературните творби, рисунките и списъците за участие по населени места е 25.ІІІ.2009г.
Финалът на литературните дни ще бъде на 24.ІV.2009г. от 10.00ч. в с. Ягодово.
Адрес за представяне на творбите: - с. Ягодово 4113 пл. "България" №1
НЧ "Искра" - за конкурса.
За допълнителна информация : с. Ягодово - тел. и факс 03104/22-64 e-mail: или e - mail: detski_glas'); document.write('@'); document.write('abv.bg'); " target="_blank" class="boldBlueLink">detski_glas@'); document.write('abv.bg');

Зам. Кмет.................
/ К. Даскалов/

Съдържание


Анкета относно информационно издание на Платформа АГОРА

Платформа АГОРА има идея за издаване и разпространение сред членовете на своите членски организации на ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ три пъти в годината. Във връзка с разработването на концепцията за неговия формат и съдържание, ние се нуждаем от Вашето мнение.
Анкетата и указания за попълването и можете да намерите на адрес /docs/anketa_agora.doc

 

Съдържание


Програма "Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни лица" на Агенция по заетостта

Агенцията по заетостта кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването"; Основна област на интервенция 1.1 „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда", посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.02 "Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и продължително безработни", чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:
1. Предоставяне на квалификация и преквалификация, и последващо стажуване за безработни над 50-годишна възраст и на продължително безработни (с непрекъсната регистрация в бюрото по труда повече от 12 месеца), включително отпадащи от социално подпомагане, с цел повишаване пригодността за заетост и създаване на условия за устойчива заетост;
2. Повишаване на конкурентноспособността на тези лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация;
- За безработните над 50 години - в областите Благоевград, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Ловеч, Перник, Плевен, Русе, Смолян;
- За продължително безработните - в областите Бургас, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра, Търговище, Шумен и Ямбол
2. Осигуряване на стажуване след обучението за срок от 3 месеца;
3. Осигуряване на последваща заетост за срок не по-малък от 9 месеца.
Пълният комплект Насоки за кандидатстване и формуляри са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта:
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/50_Godishni/Menu_AP1102.htm
Краен срок за представяне на проектните предложения: без краен срок, но не по-късно от 30.10.2009 г. в следните дирекции "Бюро по труда": Благоевград, Бургас Велико Търново, Видин, Враца Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Смолян, Търговище, Шумен и Ямбол.

Екипът на Асоциация "Съвременни читалища" приканва читалищата, които имат желание да подготвим съвместни предложения по тази програма, да се свържат с нас.

Съдържание


Програма "Квалификационни услуги и обучение за заети лица - фаза 2" на Агенция по заетостта

Агенцията по заетостта кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите"; Основна област на интервенция 2.1 „Подобряване адаптивността на заетите лица", посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.02 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2", чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:
• Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост;
• Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;
2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции - общуване на роден език; общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и творчество. Пълният комплект Насоки за кандидатстване и формуляри са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта:
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP2102/Menu_AP2102.htm
Краен срок за представяне на проектните предложения: без краен срок, но не по-късно от 28.02.2010 г. във всички дирекции "Бюро по труда".

Екипът на Асоциация "Съвременни читалища" приканва читалищата, които имат желание да подготвим съвместни предложения по тази програма, да се свържат с нас.

Съдържание


Информация относно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Във връзка със зачестилите проверки от страна на Инспекцията по труда, колежката Теменужка Люцканова от НЧ "Цвятко Радойнов" с. Крън припомня на всички, които не са сключили договори със Служба за трудова медицина, че съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 14 от 7 август 1998 г. за службите по трудова медицина "работодателите са длъжни да осигурят обслужване на своите работници и служители от служби по трудова медицина." По-долу можете да откриете извадка от нейното писмо:
" ... Предлагам на нашите колеги желаещи да сключат такъв договор за съответното читалище нека пишат на моя емейл за повече разяснения.Като цяло само мога да кажа, че ще ми е необходима следната информация: Численост на състава,поименен списък на работещите, тяхната длъжност /с какво се занимава/ данни за читалището по регистрация. Съответния договор и всички необходими документи колегите ще си ги получат по пощата.Всичко останало ще им бъде обяснено писменно.Нека да има и телефон за връзка,емейл и мобилен телефон на лицето за контакти. Заплащането е за читалища с 1 щат и с 2 щата общо 50.00лв.За 3 и повече щата по 2лв на месец на заето лице или за 1 календарна година -24лв на човек. Заплащането става с наложен платеж при получаване на пратката с документите.
Желая спорна работа на всички и успех!!!
Теменужка Люцканова"

Съдържание

 

 

Информационен бюлетин - Брой 16

Информационен бюлетин - Брой 15

Информационен бюлетин - Брой 14

Информационен бюлетин - Брой 13

Информационен бюлетин - Брой 12

Информационен бюлетин - Брой 11

Информационен бюлетин - Брой 10

Информационен бюлетин - Брой 9

Информационен бюлетин - Брой 8

Информационен бюлетин - Брой 7

Информационен бюлетин - Брой 6

Информационен бюлетин - Брой 5

Информационен бюлетин - Брой 4

Информационен бюлетин - Брой 3

Информационен бюлетин - Брой 2

Информационен бюлетин - Брой 1