Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Информационен бюлетин - Брой 10

Брой 10

 

Съдържание

 1. Работна среща на членовете на Асоциацията - с. Ягодово, 2-3 юни 2010 г.
 2. Втора годишна среща на Платформа АГОРА - гр. София, 3-4 юни 2010 г.
 3. Програма "Обмяна на опит чрез практическо обучение" - 2010 г.
 4. Публикуване на годишни дейностни и финансови отчети
 5. Задължение за подаване на Декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 6. Разработване на PR стратегия за НПО
 7. Общини и НПО: партньорство без конфликт на интереси
 8. Конкурс Български награди за уеб 2010
 9. Новини от членоветe

 

 

Работна среща на членовете на Асоциацията - с. Ягодово, 2-3 юни 2010 г.

Управителният съвет на Асоциация "Съвременни читалища" кани членовете на Асоциацията на работна среща на 2 и 3 юни 2010 г. в НЧ "Искра - 1897", с. Ягодово, обл. Пловдив. Програмата на срещата включва следните теми:

 • Разглеждане на операции "Развитие" и "Аз мога" на ОП "Развитие на човешките ресурси" и възможностите, които те предоставят на членовете на Асоциация "Съвременни читалища";
 • Програма "Обмяна на опит чрез практическо обучение" - 2010 г.
 • Представяне на интересни практики, които биха могли да бъдат приложени сред членовете на Асоциацията, от схемите за Учене през целия живот на Шотландия и страни от Европейския съюз;
 • Разработване на PR план за НПО.

Детайлна програма на работната среща можете да намерите на ТУК

Асоциация "Съвременни читалища" поема разходите по логистика, помощни материали, техническо обезпечаване и лектори. Разходите на участниците - пътни и за нощувка се поемат от командировалите ги читалища. Няма ограничение на броя представители от едно читалище, но е необходимо участието да се заяви предварително. Колегите от Ягодово са договорили нощувки в хотел в гр. Пловдив на цена 15 лв. на легло. При достатъчен брой участници, заявили желание да ползват групов транспорт от София до Ягодово и обратно, АСЧ ще организира такъв.
Заявка за участие можете да направите до 31 май 2010 г. чрез попълване на Регистрационния формуляр или на телефоните на Асоциация "Съвременни читалища".

Провеждането на работната среща е синхронизирано с провеждането на годишната среща на Платформа АГОРА, където членовете на АСЧ също са поканени за участие. За подробности вижте следващия материал в бюлетина.

Покана към членовете
Програма на срещата
Регистрационен формуляр

Съдържание

   

Втора годишна среща на Платформа АГОРА

Платформа АГОРА организира Втора годишна среща на читалищата участващи в нея. Срещата ще се проведе на 3 и 4 юни 2010 г. в Зала "Рубин" на Хотел "Дедеман Принцес София" в близост до Централна автогара - София. За участниците е осигурена нощувка в хотела, но те сами поемат пътните си разходи. За заявяване на желание за участие в срещата е необходимо да попълните регистрационен формуляр и да го изпратите по електронна поща на адрес или на факс 02/4627103 в офиса на Асоциация "Съвременни читалища" не по-късно от 31 май 2010 г. Регистрация можете да извършите и чрез попълване на онлайн регистрационния формуляр 

Покана към членовете
Програма на срещата
Регистрационен формуляр

Съдържание

 

Програма "Обмяна на опит чрез практическо обучение" - 2010 г.

След големия интерес през 2009 г. към програмата "Обмяна на опит чрез практическо обучение", Управителният съвет на Асоциация "Съвременни читалища" (АСЧ) взе решение да стартира програмата за 2010 г. за втора поредна година считано от 20.05.2010 г.

Основна цел на програмата е повишаване на уменията и компетенциите на служителите на читалищата, членуващи в Асоциацията и разнообразяване на услугите предоставяни на местните общности. По програмата служители на членовете на АСЧ ще бъдат командировани в други читалища-членове, където ще им бъде осигурено практическо обучение.

Програмата е текуща, като началото на отделните сесии, тяхната продължителност и броят на финансираните обучения за всяка сесия се определят с решение на Управителния съвет на АСЧ. За сесия 2010 се планира обученията да се проведат през месец октомври.

След стартиране на сесия по програмата читалищата, които искат да предадат своя опит, попълват формуляр по образец, в който представят темата, по която ще бъде обучението, както и времевия интервал за провеждането му. Срокът за подаване на заявките от читалищата-домакин е 10.06.2010 г.

Читалищата, желаещи техни служители да участват в обученията попълват формуляр по образец, в който заявяват своя интерес и обосновават необходимостта от участието си в програмата за подобряване или разнообразяване на дейността си. Срокът за подаване на заявките е 10.07.2010 г.

Обучаеми могат да бъдат включени в програмата по един от следните два начина:

 • чрез кандидатстване за финансиране на обучението от Асоциация "Съвременни читалища";
 • чрез осигуряване финансиране на обучението от читалището, което им е работодател.

Управителният съвет на Асоциацията определя Комисия за оценка, която разглежда заявленията на желаещите обучението им да бъде финансирано от АСЧ и съставя списък с одобрените и неодобрените кандидати.
През 2010 г. АСЧ ще финансира участието на 5 /пет/ участника.
Показателите, които ще се взимат предвид при решението за финансиране на обучение са:

 • ясна, добре формулирана и обоснована нужда от обучение на кандидата;
 • въвеждане на нова дейност в читалището;
 • назначаване на нов служител или преназначаване на служител от една длъжност на друга, за която няма квалификация и/или опит (до 12 месеца след назначението/преназначението);
 • платен членски внос на читалището.

По време на една сесия АСЧ няма да финансира обучението на повече от едно лице от читалище. През сесия 2010 с предимство се ползват кандидати от читалища, които не са участвали в сесия 2009 на програмата. Лицата, чието финансиране се поема от изпращащите ги читалища подават заявления, но те не се оценяват и класират.
Асоциация "Съвременни читалища" осигурява логистична подкрепа на всички участващи в програмата, подпомага разработването на учебните програми и става гарант за качеството на провежданите обучения.

След приключване на обучението всеки обучаем попълва формуляр за обратна връзка по образец, който се изпраща в офиса на Асоциацията.

Всички документи във връзка с провеждането на тази програма се изпращат в съответните срокове на адрес:
Асоциация "Съвременни читалища"
София 1309
ПК 15

Съдържание

 

Публикуване на годишни дейностни и финансови отчети

Във връзка с изказаното от няколко колеги мнение, че читалищата са длъжни съгласно закона за счетоводството да публикуват годишните си финансови отчети, за което се налага да плащат на фирми, Асоциация "Съвременни читалища" се ангажира БЕЗПЛАТНО да публикува финансовите и/или дейностните отчети на всички свои членове, които желаят това, в специално разработена интернет страница.

Ако желаете да публикуваме вашите отчети е необходимо да ни изпратите сканирано тяхно копие по електронна поща на или да се свържете с нас на офисните телефони - 02/ 4627103, 4161504

Съдържание

 

Задължение за подаване на Декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Обнародвана е Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Декларацията по чл. 15 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост.
Декларацията се подава ежегодно в срок до 30 април на следващата година в териториалната дирекция „Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на пред¬приятието или електронно, при наличието на валиден електронен подпис.

За 2010 година срокът за подаване на Декларацията е удължен до 30 юни 2010 г.
Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, лицата по чл. 2 уведомяват писмено териториалната дирекция „Инспекция по труда" в срока по ал. 1.

През 2010 година всички задължени лица подават Декларация по чл. 15 ал. 1 от ЗЗБУТ. Уведомления за неподаване на годишна декларация поради непроменени обстоятелства за деклариране ще се подават през 2011 г.

Подаването на тази декларация е свързана с обстоятелството, че посочените по-горе лица са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места.

Декларацията е публикувана на Интернет страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" за ползване от декларатора, в рубриката „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ".

Санкцията за неподаване на декларацията в срок е в размер от 100 до 500 лв. (ако не подлежи на по-тежко наказание), а при повторно нарушение - от 500 до 1000 лв.

За повече информация: http://www.gli.government.bg/bg/page/386
Пресцентър: http://www.gli.government.bg/bg/page/108

Съдържание

 

Разработване на PR стратегия за НПО

На 12 май 2010 г. в София Фондация Лале организира обучение за представители на неправителствени организации на тема „Разработване на PR стратегия за НПО". Лектор на обучението беше Саския Вонк, която консултира няколко компании и нестопански организации в сферата PR стратегии, маркетинг и корпоративни комуникации в Холандия. Участваха представители на повече от 20 граждански организации от цялата страна, активни в различни сфери - социална, образование, околна среда, култура, граждански инициативи. От името на АСЧ участва Кристиян Маринов, член на УС.

По време на обучението бяха анализирани основните фактори, които оказват влияние върху успешното представяне на една организация пред обществото, в т. ч. нейната мисия, ценности, предизвикателства, конкуренти, репутация и т.н. Бяха посочени начините за изработване на РR план, неговите компоненти и начин за реализацията му.

Бяха създадени нови полезни контакти със сродни организации, потенциални бъдещи партньори, а по време на работната среща в с. Ягодово членовете на АСЧ ще бъдат подробно запознати с представеното по време на обучението и учебните материали.

Съдържание

 

Общини и НПО: партньорство без конфликт на интереси

Българският център за нестопанско право разработи наръчник "Общини и НПО: Партньорство без конфликт на интереси", обобщаващ моделите на взаимодействие между общини и НПО и начините тези взаимодействия да се случват без да се изпада в ситуации на конфликт на интереси. В него можете да намерите отговор на много въпроси по темата, защото се разглеждат най-често срещаните модели на взаимодействие между органите на местно самоуправление и организациите на гражданския сектор през призмата на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликта на интереси. Наръчника можете да изтеглите от ТУК

Съдържание

 

Конкурс Български награди за уеб 2010

И тази година Българската уеб асоциация организира конкурса БЪЛГАРСКИ НАГРАДИ ЗА УЕБ. Конкурсът има за цел да популяризира добрите практики в уеб и да стимулира представителите в този бранш за все по-високо качество на работата им. Тази година ще бъдат връчени и браншови награди, като един от разделите е "Култура и изкуство".

Началото е на 17 май 2010 г., когато започва регистрацията за участие в конкурса. Всички отговарящи на условията физически лица и фирми, които желаят да участват, може да се регистрират до 13 юни 2010 г.
Проектите ще бъдат оценявани от отделно жури за всяка от групите в конкурса, съставено от представители на бизнеса, медиите и професионалистите в уеб бранша. Оценяването ще бъде публично и явно, а церемонията по награждаването ще се проведе на 24 юни 2010 г.

Регламентът на конкурса може да видите на официалната страница на Българските награди за уеб 2010 www.webawards.bg

Съдържание

 

Новини от членовете

- Честит Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост!
АСЧ честити празника на всички колеги - бъдете здрави и удовлетворени от делата си, помнете, съхранявайте и предавайте на идните поколения българското, за да върви народът ни възроден към светли бъднини!

- Два нови проекта спечели НЧ "Любен Каравелов" - с. Куртово Конаре - за повече информация ТУК

- XІІ международен фестивал за автентичен фолклор Дорково-2010 - за повече информация ТУК

А колегите-рожденници през месец юни са:
- 3 юни Кремена Цанкова - НЧ "Съзнание", с. Брестовица
- 9 юни Силвия Боева - Секретар на НЧ "Алеко Константинов", гр. Провадия
- 14 юни Любка Симеонова - Библиотекар на НЧ "Земеделец", с. Ново село

Съдържание

 


Информационен бюлетин - Брой 16

Информационен бюлетин - Брой 15

Информационен бюлетин - Брой 14

Информационен бюлетин - Брой 13

Информационен бюлетин - Брой 12

Информационен бюлетин - Брой 11

Информационен бюлетин - Брой 10

Информационен бюлетин - Брой 9

Информационен бюлетин - Брой 8

Информационен бюлетин - Брой 7

Информационен бюлетин - Брой 6

Информационен бюлетин - Брой 5

Информационен бюлетин - Брой 4

Информационен бюлетин - Брой 3

Информационен бюлетин - Брой 2

Информационен бюлетин - Брой 1