Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Информационен бюлетин - Брой 11

Брой 11

 

Съдържание

  1. Подновява се издаването на ваучери за обучение по схема "Аз мога"
  2. Заплащане на годишен членски внос от читалищата-членове
  3. Програма "Обмяна на опит чрез практическо обучение" - 2010 г.
  4. Стартиране на безплатни обучения по компютърна грамотност
  5. Промени в Закона за народните читалища
  6. Конкурс "Български награди за уеб `2010" - победители
  7. Новини от членовете
  8. Рождени дни 

 

Подновява се издаването на ваучери за обучение по схема "Аз мога"

От 01.09.2010 г. Агенцията по заетостта (АЗ) подновява издаването на ваучери на работещи за включване в обучение по професионална квалификация и обучение по ключови компетентности по схема "Аз мога" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Ваучери ще се издават на лица, подали заявления в бюрата по труда до 26.04.2010 г. и одобрени от оценителните комисии.

Паралелно с това само в периода от 01.09.2010 до 30.09.2010 г. Бюрата по труда по места ще приемат и нови заявления на заети и самонаети лица, които желаят да се обучават по схема "Аз мога". Заявленията се подават в териториалните поделения на Агенцията по заетостта по местоживеене или по месторабота на кандидатите. Одобрение на новоподадените заявления ще се извършва след издаване на ваучери на вече одобрените лица.

Схемата "Аз мога" продължава да дава възможност на заетите лица по трудов договор, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения с цел повишаване пригодността им за заетост или за кариерно развитие.

Съдържание

 

Заплащане на годишен членски внос от читалищата-членове

На 22 април 2010 г. на Общото си събрание АСЧ прие промени в Устава на Асоциацията, с които се постигна по-голяма яснота в правилата за членство. Съгласно така приетите промени текстът на Устава гласи следното:
Чл. 8 Източници на средства на сдружението:
1. Всички членове на сдружението заплащат годишен членски внос - еднократно до 31 март или на две равни вноски, първата до 31 март, втората до 31 август;
2. По решение на УС членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си УС определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство две трети от членовете на УС.

УС на АСЧ напомня на всички колеги да заплатят своевременно дължимата сума за годишен членски внос, ако все още не са го направили!

Съдържание

 


Програма "Обмяна на опит чрез практическо обучение" - 2010 г.

След големия интерес през 2009 г. към програмата "Обмяна на опит чрез практическо обучение", Управителният съвет на Асоциация "Съвременни читалища" я стратира за втора поредна година, считано от 20.05.2010 г.

Основна цел на програмата е повишаване на уменията и компетенциите на служителите на читалищата, членуващи в Асоциацията, и разнообразяване на услугите, предоставяни на местните общности. Както вече знаете, по тази програма служители на членовете на АСЧ се командироват в други читалища-членове, където им се осигурява практическо обучение. Програмата е текуща, а за сесия `2010 се планира обученията да се проведат през месец октомври.

След проведено заседания на УС на АСЧ бе утвърдена следната актуализация в процедурата:
Всяко читалище, член на АСЧ, желаещо негов служител да участва в обученията, попълва формуляр по образец, в който заявяват своя интерес и обосновават необходимостта от участието си в програмата за подобряване или разнообразяване на дейността си. Читалището посочва в кое друго читалище-член на Асоциацията желае да се обучава негов служител и каква да бъде темата на обучението. Срокът за подаване на заявките е 30.09.2010 г. След това се извършва съгласуване с читалищата-домакини по отношение на организацията и времевия интервал, в който ще се извърши обучението.

Обучаеми могат да бъдат включени в програмата по един от следните два начина:
- чрез кандидатстване за финансиране на обучението от Асоциация "Съвременни читалища";
- чрез осигуряване финансиране на обучението от читалището, което им е работодател.
Управителният съвет на Асоциацията определя Комисия за оценка, която разглежда заявленията на желаещите обучението им да бъде финансирано от АСЧ и съставя списък с одобрените и неодобрените кандидати.

През 2010 г. АСЧ ще финансира участието на 5 /пет/ участника и като определящи ще вземе под внимание следните показатели:
- ясна, добре формулирана и обоснована нужда от обучение на кандидата;
- въвеждане на нова дейност в читалището;
- назначаване на нов служител или преназначаване на служител от една длъжност на друга, за която няма квалификация и/или опит (до 12 месеца след назначението/преназначението);
- платен членски внос на читалището.

По време на една сесия АСЧ няма да финансира обучението на повече от едно лице от читалище, а с предимство през 2010 г. се ползват кандидати от читалища, които не са участвали в сесия `2009 на програмата.

Лицата, чието финансиране се поема от изпращащите ги читалища, подават заявления, но те не се оценяват и класират.

Асоциация "Съвременни читалища" осигурява логистична подкрепа на всички участващи в програмата, подпомага разработването на учебните програми и става гарант за качеството на провежданите обучения.

След приключване на обучението всеки обучаем попълва формуляр за обратна връзка по образец, който се изпраща в офиса на Асоциацията.

Всички документи във връзка с провеждането на тази програма се изпращат в съответните срокове на адрес:
Асоциация "Съвременни читалища"
София 1309
ПК 15

Съдържание

 

Стартиране на безплатни обучения по компютърна грамотност

На 16.06.2010 г. УС на АСЧ проведе своето поредно заседание, на което обсъди детайлно въпроси, свързани с целите на Асоциацията, заложени в нейния Устав и с отговорностите, които тя и членовете й носят пред местните общности. Тъй като голяма част от тези отговорности са свързани както с постигането на информационно и комуникационно равенство, така и с утвърждаване на имиджа на българското читалище, УС на Асоциацията взе решение да стартира програма "Читалищата - достъпно място за обучение". Първата стъпка от тази програма ще бъде стартирането на безплатно обучение по компютърна грамотност за граждани, в читалищата-членове на АСЧ. В рамките на 6-10 учебни часа всеки, който желае, ще може да получи минимални знания за персоналния компютър и начални практически умения за работа с най-популярни компютърни програми. Това обучение е предназначено за абсолютно начинаещи, за хора, които никога не са се докосвали до компютърните технологии и изпитват страх да го направят. То ще им даде стимул да продължат да се учат, ново самочувствие и по-голяма лична удовлетвореност.

Във връзка с това екип от АСЧ подготви подходяща учебна програма и презентационни материали, с които да популяризира своето ново начинание. Сред членовете на Асоциацията ще бъде проведена разяснителна кампания относно начините за осъществяване на тази програма и ползите, които тя ще донесе за общностите, читалищата и Асоциацията.

Съдържание

 


Промени в Закона за народните читалища

На 9 юни 2010 г. Народното събрание на Р България прие промени в Закона за народните читалища. Тези промени касаят главно сроковете за пререгистрация и свикване на конгрес на Съюза на народните читалища (СНЧ).

По-долу можете да видите текста на закона за изменение на ЗНЧ:
§ 1. В чл. 9 б, ал. 1 думите "не по-малко от две трети" се заменят с "повече от половината".
§ 2. В § 34 от преходните и заключител¬ните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за народните читалища (ДВ, бр. 42 от 2009 г.) думата "едногодишен" се заменя с "двугодишен".
Преходна разпоредба
§ 3. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон управителният орган на Съюза на народните читалища свиква конгреса на Съюза на народните читалища за избор на органите по чл. 9 б, ал. 2.
(2) Ако не бъде свикан конгресът по ал. 1, той се свиква от министъра на културата в три¬месечен срок от изтичането на срока по ал. 1.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 9 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Актуализираните текстове от ЗНЧ на основание измененията, публикувани в ДВ, бр. 47/2010 г., изглеждат така:
Чл. 9 б. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2010 г.) Съюзът на народните читалища провежда конгрес, на който присъстват делегати, представляващи повече от половината от народните читалища, вписани в регистъра по чл. 10. Всеки делегат може да представлява не повече от 5 читалища. На конгреса се приема устав на съюза и се избира председател с мнозинство от половината плюс един от присъстващите.
§ 34. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2010 г.) В двугодишен срок от влизането в сила на този закон регистрираните читалища и читалищни сдружения привеждат уставите си в съответствие с изискванията му.
§ 3. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон управителният орган на Съюза на народните читалища свиква конгреса на Съюза на народните читалища за избор на органите по чл. 9б, ал. 2.
(2) Ако не бъде свикан конгресът по ал. 1, той се свиква от министъра на културата в тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 1.

Съдържание

 

Български награди за уеб `2010 - победители

Български награди за Уеб Георги Петров
На Официална церемония, която се проведе на 24 юни 2010 г. в Гранд хотел "България", бяха обявени победителите в тазгодишното издание на конкурса БЪЛГАРСКИ НАГРАДИ ЗА УЕБ, организиран от Българската уеб-асоциация. Конкурсът има за цел да популяризира добрите практики в уеб-пространството и да стимулира представителите в този бранш за все по-високо качество на работата им. Бяха излъчени общо 52-ма победителя, които получиха луксозни грамоти и много допълнителни специални награди от спонсорите и партньорите на конкурса. Тази година бяха връчени и браншови награди, като един от разделите бе "Култура и изкуство", в който инж. Георги Петров, председател на Асоциация "Съвременни читалища", връчи наградите на БТВ за сайта на сериала "Стъклен дом" и на една от водещите телевизионни продуцентски компании в България Old School Productions .

Преди окончателното гласуване на журито финалистите в отделните категории направиха публично представяне на своите проекти пред жури и публика. Представянето бе излъчвано и на живо в Интернет.

Съдържание

 

Новини от членовете

- От 16 до 23 май 2010 г. двете населени места - Гара Бов и с. Бов - бяха център на "Празници на Бов 2010 - ПО ПЪТЕКИТЕ НА ВРЕМЕТО". В рамките на 8 дни присъстващите се насладиха на местния фолклор, занаяти, етнография, съвременно изкуство, литература, туристически и спортни прояви. Бовските празници и тази година се организираха от Народно читалище "Светлина - 1896" с. Гара Бов и община Своге с подкрепата и доброволния труд на много съмишленици - за повече информация тук

- от 1 юни 2010 г. НЧ "Зора 1903" в с. Радилово представя дейностите си в нов интернет сайт. На адрес http://www.zora-radilovo.dir.bg можете да намерите информация за историята, музейната сбирка, дейностите и съставите на читалището - за повече информация тук

- Лятна занималня по изкуства, спорт и туризъм организираха НЧ "Напредък-1895" и МКИЦ "Европа" в гр. Радомир. Тя ще продължи до 30 август и се радва на големия интерес на деца и родители. На 29 юли участниците в групите по компютърно обучение към занималнята представиха пред родителите си мултимедийни презентации, изработени по време на заниманията. А на 12 август 25 деца с тебешири в ръка претвориха цветовете на лятото върху асфалт - за повече информация тук

- Пак там, в читалището в гр. Радомир, от м. юни около 30 жени разучават народните танци, като така се борят с ежедневния стрес и съчетават полезното с приятното - за повече информация тук

 

Съдържание

 

Рождени дни

А колегите-рожденици през месец септември са:

На 13 септември празнува Георги Стайков от Народно читалище "Светлина" в с. Труд;
На следващия ден - 14 септември - рожденик е Камелия Чолакова, секретар на Народно читалище "Обединение" в гр. Кърджали;
На 17 септмеври рожден ден има Милена Рупова, технически секретар на НЧ "Христо Ботев - 97" в гр. Белене;
И на 22 септември рождения си ден ще отпразнува Свилен Стоянов, оператор на компютър в народно читалище "Алеко Константинов", гр. Провадия.

Асоциация "Съвременни читалища" им пожелава много здраве, лично щастие и успехи във всяко начинание!

Съдържание

 

 

Информационен бюлетин - Брой 16

Информационен бюлетин - Брой 15

Информационен бюлетин - Брой 14

Информационен бюлетин - Брой 13

Информационен бюлетин - Брой 12

Информационен бюлетин - Брой 11

Информационен бюлетин - Брой 10

Информационен бюлетин - Брой 9

Информационен бюлетин - Брой 8

Информационен бюлетин - Брой 7

Информационен бюлетин - Брой 6

Информационен бюлетин - Брой 5

Информационен бюлетин - Брой 4

Информационен бюлетин - Брой 3

Информационен бюлетин - Брой 2

Информационен бюлетин - Брой 1