Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Информационен бюлетин - Брой 12

Брой 12

 

Съдържание

 1. Начало на програма "Читалищата - достъпно място за обучение"
 2. Допълнителна субсидия за читалищата
 3. Възможност за временно наемане на младежи финансирана от Агенцията по заетостта
 4. Обучения по професия "Озеленител" вече са разрешени по схема "Развитие" на ОП "РЧР"
 5. Читалищни служители - бенефициенти по схема "Аз мога"
 6. Среща на Председателя на АСЧ с Настоятелствата и екипите на Читалища, членове на Сдружението в Северозападна България
 7. Новини от членовете

 

Начало на програма "Читалищата - достъпно място за обучение"

На 1 октомври - Международния ден на възрастните хора Асоциация "Съвременни читалища" (АСЧ) съвместно със своите членове официално стартира програмата "Читалищата - достъпно място за обучение". Първата дейност по програмата е въвеждането на безплатни обучения по първоначална компютърна грамотност за възрастни в читалищата-членове на АСЧ. Обученията започнаха едновременно на 01.10.2010 г. в 12 читалища, ще се провеждат ежеседмично и ще станат част от регулярната читалищна дейност. Желание да бъдат включени в програмата са изявили и други читалища, които ще бъдат включени на по-късен етап.

Постигането на информационно и комуникационно равенство и намаляване на социалната изолация на възрастните хора е част от задачите и отговорностите на Асоциацията и е пряко свързана с положителния имидж на българското читалище и ролята му на най-близка до проблемите на местните общности организация.

Съдържание

 

Допълнителна субсидия за читалищата

Министърът на културата обяви конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните читалища.
Право на участие имат всички читалища в страната, регистрирани, съгласно изискванията на Закона за народните читалища и вписани в публичния регистър на народните читалища към министъра на културата.

Кандидатстването става на базата на подаден проектен фиш /по образец/, който се съгласува с кмета на общината по регистрация на съответното читалище.

Към проектния фиш се прилагат следните документи:

 •   Копие от удостоверение за актуалното състояние на читалището
 •   Копие от удостоверението за вписване в националния регистър на читалищата в Министерството на културата
 •   Документ от НАП за липса на данъчни задължения.

Проектните фишове се подават по пощата или лично в деловодството на Министерството на културата в срок до 15 октомври 2010 г., включително. За подадените по пощата проектни фишове важи пощенското клеймо.

Правилата за финансова подкрепа може да видите ТУК

Проектният фиш можете да изтеглите от ТУК

Съдържание

 

Възможност за временно наемане на младежи финансирана от Агенцията по заетостта

Агенция по заетостта (АЗ) стартира процедура за набиране на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по схема № BG051PO001-1.1.06 "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж".

От 01.10.2010 г. в бюрата по труда се приемат заявления на работодатели и младежи до 29-годишна възраст с висше или средно професионално образование, които нямат стаж по завършената от тях специалност.

Операцията е насочена към всички сфери на икономиката с изключение на държавни и общински администрации, структури на съдебната система, както и секторите на селското, горското и рибното стопанство.

По тази схема, за времето на стажа, АЗ финансира по 300 лв. месечно за възнаграждение на наетите младежи, осигуровки, както и по половин минимална работна заплата на месец за наставника на наетото лице.

Документи за кандидатстване можете да изтеглите от ТУК

Съдържание

 

Обучения по професия "Озеленител" вече са разрешени по схема "Развитие" на ОП "РЧР"

Министерският съвет прие промени в Постановлението за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 -2013".

С приетите изменения се регламентира крайният ползвател на безвъзмездна финансова помощ за услугата обучение чрез ваучер, като физическо лице (заето или безработно), избрало да ползва финансиране за обучението си чрез ОП "РЧР". Други институции, организации или предприятия не могат да правят избор вместо лицето, приносител на ваучера, както на вида обучение, така и на доставчика на обучение.

Разширяват се професионалните направления, по които се предоставят ваучери за обучение за придобиване на професионална квалификация, с професионално направление 622 "Градинарство (паркове и градини)".

Асоциация "Съвременни читалища" притежава лиценз №200612327 за провеждане на професионални обучения, в обхвата на който попада и професията "Озеленител" със специалности "Цветарство" и "Парково строителство и озеленяване".

Лица с професионална квалификация по професията "Озеленител" са особено търсени от общините, които от своя страна са най-големия получател на средства по схема "Развитие" на ОП "РЧР", откъдето може да бъде финансирано обучението на лицата.

За повече информация и консултация се обръщайте към служителите на АСЧ.

Съдържание

 

Читалищни служители - бенефициенти по схема "Аз мога"

Асоциация "Съвременни читалища", в качеството си на регистриран Доставчик на обучителни услуги по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", продължава активно да организира обучения, които се провеждат в учебните бази на Центъра за професионално обучение в читалищата-членове. По заявка на читалищата бяха регистрирани нови 7 учебни бази в различни населени места и бяха добавени нови видове обучени по ключови компетентности и за професионална квалификция.

Като организация, отговорно отнасяща се към развитието на капацитета на читалищните служители, и благодарение на активната дейност на членовете си, след разговори с Агенцията по заетостта относно допустимостта за участие на читалищни служители по схема "Аз мога", АСЧ успя да включи в обученията и над 70 колеги от цялата страна.

Асоциация "Съвременни читалища" ще продължава и в бъдеще да работи активно за повишаване на квалификацията на хората посветили се на читалищната дейност.

Съдържание

 

Среща на Председателя на АСЧ с Настоятелствата и екипите на Читалища, членове на Сдружението в Северозападна България

На 28 и 29 септември 2010 г. Председателят на АСЧ инж. Георги Петров проведе работни срещи с Настоятелствата и екипите на 4 читалища, членове на асоциацията в Северозападна България. По време на срещите с колегите от НЧ "Постоянство 1856 " - гр. Лом, НЧ "Земеделец - 1874" - с. Ново село, НЧ "Просвета" - на гр. Кула и НЧ "Развитие-1892" - гр. Бяла Слатина бяха обсъдени въпроси относно дейностите на Асоциацията и начините и ползите от активното включване на читалищата в тях, в зависимост от профила на съответното читалище. Читалищата представиха своите дейности и направиха предложения за конкретни съвместни дейности с АСЧ. Внимание бе обърнато и на начините и навиците за комуникация между членовете, както и на създадените от асоциацията възможности за подобряването й.

За подобряване на съвместната работа и създаване на условия за по-активно включване на повече читалища в дейностите на Асоциацията подобни срещи ще се проведат и с читалища от другите региони на страната.

Съдържание

 

Новини от членовете

 • Конкурс "Да накараме миналото да заговори чрез разказите и спомените в моя род" - за повече информация ТУК
 • Важна информация на АСЧ! - за повече информация ТУК
 • "Фестивал на рибата-2010" в Никопол - за повече информация ТУК
 • Обучение по "Начална компютърна грамотност" за читалищни служители в Учебната база на ЦПО към Асоциация "Съвременни читалища" в гр. Кърджали - за повече информация ТУК
 • "Приятелски кръг" - проект за социална интеграция - за повече информация ТУК
 • "Искаш ли да си играем?" - за повече информация ТУК 
 • Четвърти фолклорен събор "Ценово пее и танцува" - за повече информация ТУК 
 • Нов курс по ОП "РЧР", схема "Аз мога" в гр. Провадия - за повече информация ТУК 
 • Трето издание на фестивала на любителските театри на името на Кръстьо Пишурка - Лом 2010 г. - за повече информация ТУК 
 • На 1 октомври в Никопол - за повече информация ТУК


Нека кажем Честит Рожден ден на колегите рожденници през октомври! Здраве, топлина в душите, въпреки не особено топлия месец, в който са родени, и много успехи, които да ги правят щастливи!

- 01.10. Атанас Иванов - Читалище "Христо Ботев - 97", гр. Белене
- 06.10. Анета Пендакова - Читалище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Раковски
- 07.10. Кристиян Маринов, УС на АСЧ
- 07.10. Тодорка Симеонова - Читалище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Бургас
- 14.10. Михаела Андонова - Читалище "Светлина - 1896", с. Бов
- 17.10. Здравка Мерджанова - Читалище "Съзнание", с. Брестовица
- 25.10. Златко Рупов - Читалище "Христо Ботев", гр. Белене

Съдържание

 

Информационен бюлетин - Брой 16

Информационен бюлетин - Брой 15

Информационен бюлетин - Брой 14

Информационен бюлетин - Брой 13

Информационен бюлетин - Брой 12

Информационен бюлетин - Брой 11

Информационен бюлетин - Брой 10

Информационен бюлетин - Брой 9

Информационен бюлетин - Брой 8

Информационен бюлетин - Брой 7

Информационен бюлетин - Брой 6

Информационен бюлетин - Брой 5

Информационен бюлетин - Брой 4

Информационен бюлетин - Брой 3

Информационен бюлетин - Брой 2

Информационен бюлетин - Брой 1