Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Информационен бюлетин - Брой 14

Брой 14

 

Съдържание

  1. Професионално обучение на библиотекари
  2. Конкурс "АГОРА - 2010"
  3. Кандидатстване на читалища за включване в проект "Активни граждански общности чрез читалищата в България"
  4. "Аз мога повече"
  5. Четвърти конкурс за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност
  6. Кампания за набиране на кандидати за 2011 г. на Проект "Красива България"
  7. Новини от членовете
 

Професионално обучение на библиотекари

След като в началото на месец ноември 2010 г. Асоциация "Съвременни читалища" стана първата организация лицензирана за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация "Библиотекар", от началото на 2011 г. АСЧ започва ефективно провеждане на обучения за библиотекари.

Обучението е насочено към библиотекари, които не притежават висше образование в професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки" и които трябва да повишат своята квалификация, за да удовлетворят изискванията заложени в чл. 21, 29, 35 и 39 от Закона за обществените библиотеки.

За гарантиране на високото качество на обучението и достигането му до по-голям брой библиотекари, Асоциация "Съвременни читалища" сключи споразумение за сътрудничество с Българската библиотечно-информационна асоциация (www.lib.bg), чиито експерти вземат активно участие при изготвяне на учебната програма, подбора на преподавателите и разпространяването на информация за обученията.

За повече информация относно организацията и провеждането на обученията за библиотекари, можете да се свържете с офиса на АСЧ.

Съдържание

 

Конкурс "АГОРА - 2010"

За втора поредна година Платформа АГОРА обявява конкурс за най-успешна гражданска инициатива, реализирана от читалище. Покана до членовете на Асоциация "Съвременни читалища" за участие в конкурса можете да видите ТУК

В конкурса ще бъдат отличени практики, проекти и инициативи на читалища, които през 2010 година са стимулирали участие на гражданите в решаване на проблеми на общността, отговорили са на реални нейни потребности, мобилизирали са подкрепа за различни каузи, повишили са солидарността и доверието, подпомогнали са изграждането на активни общности за местно развитие. Очакваме предложените кандидатури да акцентират върху ролята на читалището като гражданска организация и център за общностно развитие.
Информация за конкурса можете да намерите ТУК, както и на сайта на платформа АГОРА - www.agora-bg.org

Краен срок за кандидатстване - 07 януари 2011 г.

Съдържание

 

Покана за участие в проект "Активни граждански общности чрез читалищата в България"

Сдружение "Платформа АГОРА - Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива" отправя покана към читалищата, участници в платформата, за включване на нови 24 читалища в проект "Активни граждански общности чрез читалищата в България" - втори етап. Проектът е финансиран от Фондация "Америка за България" и е насочен към засилване на гражданската роля на читалищата чрез:
- стимулиране участие на общността в решаването на местни проблеми;
- подобряване взаимодействието на читалищата с местните общности посредством нови подходи на участие и средства за развитие на общността.
- подобряване взаимоотношенията между общностите и местните власти, бизнеса и други местни структури и мобилизира вътрешни ресурси за подобряване на качеството на живот.
- популяризиране модела на участие чрез читалищата и стимулира развитието на читалището като гражданска организация.

Подробна информация за проекта можете да намерите ТУК, а информация за начина и документите за кандидатстване ТУК

На 17.12.2010 г. ще бъдат проведени информационни срещи по проекта в гр. София, гр. Плевен и гр. Кърджали.

Краен срок за кандидатстване - 10 януари 2011 г.

Съдържание

 

"Аз мога" продължава с "Аз мога повече"

Като продължение на популярната схема "Аз мога" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" от месец февруари 2011 г. ще стартира новата операция "Аз мога повече" с 50 млн. лв. бюджет, по който е предвидено поне 25 000 заети лица да бъдат включени в професионално обучение и 41 000 - в обучение по ключови компетентности - основно по чужди езици и компютри.

Лицата ще имат възможност да получат поименни ваучери за обучение. Програмата ще се реализира чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ в периода 2011-2012 г., като конкретен бенефициент е Агенция по заетостта. "Аз мога повече" е продължението на операция "Аз мога" на ОП "РЧР", по която АСЧ работи и в момента с голям брой читалища на територията на цялата страна.

Информация относно възможността за включване и на вашето читалище можете да получите от екипа на асоциацията.

Съдържание

 

Четвърти конкурс за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност

Конкурсът за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност се организира от Международна фестивална програма на детското творчество "Приятели на България", съвместно с Министерство на образованието, младежта и науката, Синдиката на Българските учители и Националния дворец на децата.

Конкурсът има за цел да стимулира добрите практики и съвременни форми на извънкласна и извънучилищна дейност и формите на работа с деца в направление "Изкуства" в детските градини, да укрепва връзките училище - родители - деца и да популяризира добрия опит, както и да способства за обмен на добри практики с международни творчески формирования.
Право на участие имат работещите в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност в направление "Изкуства" и работещите в направление "Изкуства" в детските градини.

Информация за условията на конкурса, сроковете за кандидатстване и награждаването на победителите вижте ТУК .

Съдържание

 

Кампания за набиране на кандидати за 2011 г. на Проект "Красива България"

В периода 23.12.2010 г. - 04.02.2011 г. Проект "Красива България" ще проведе кампания за набиране на кандидати за участие през 2011 г.

Читалищата са сред допустимите кандидати по Мярка 01 "Подобряване на градската среда". Допустими проекти по тази мярка са за СРР/СМР/КРР на сгради по номенклатурата на Приложение №2 към Наредба №1 НВС на МРРБ, предназначени за обществено административно обслужване, обществено религиозно обслужване, обществено обслужване в областта на културата и изкуството, на транспорта и съобщенията, на спорта, отдиха и озеленяването, вкл. детски площадки, и/или на прилежащите им пространства.

По тази мярка максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ за финансиране обект е 300 000 лева с ДДС. При обща стойност на бюджета до 200 000 лева с ДДС съфинансиращата вноска от кандидата е минимум 50%, а при обща стойност над 200 000 лева с ДДС бенефициентът получава от Проект "Красива България" не повече от 100 000 лева с ДДС.

Формулярите за кандидатстване ще могат да се получат след 23.12.2010 г. от регионалните звена в градовете Русе, София и Стара Загора или от интернет-страницата на Проект "Красива България", а подготвените документи се подават в Регионалните звена за изпълнение на проекта.

За повече информация - http://www.beautifulbulgaria.com/bg/news/2011-952.html

Съдържание


 

   

Новини от членовете

–    Село Труд си има скаутски клуб, повече за него ТУК.

–    Какво се случи в Деня на традиционните продукти в с. Радилово вижте ТУК.

–    Коледен концерт на НЧ "Напредък 1871" гр. НикополТУК.

Съдържание

 

В най-празничния месец от годината АСЧ пожелава на родените през декември колеги да бъдат здрави и заобиколени от любими хора!

- 03.12.       Христинка Пенева, счетоводител в читалище "Светлина", с. Труд
- 28.12.       Здравка Уайлдгуус, работник-офис в читалище "Любен Каравелов", Куртово Конаре
- 31.12.       Мария Шушарова, читалище "Любен Каравелов", Куртово Конаре

 

Нека предстоящите празници да заварят всички ни живи и здрави, да донесат радост и топлина в домовете ни, успехи в делата ни и любов в сърцата ни! Нека тази

 
Коледа, наред с подаръците, които ще получим и тези, които ще дадем, да направим подарък и сами на себе си - да продължим да вярваме, че поне едно от нещата, дълго планувани и истински жадувани, но неосъществени досега, ще се сбъдне през идващата година! Вярата прави чудеса, да си подарим вяра! 

 


Съдържание

 

 


Информационен бюлетин - Брой 16

Информационен бюлетин - Брой 15

Информационен бюлетин - Брой 14

Информационен бюлетин - Брой 13

Информационен бюлетин - Брой 12

Информационен бюлетин - Брой 11

Информационен бюлетин - Брой 10

Информационен бюлетин - Брой 9

Информационен бюлетин - Брой 8

Информационен бюлетин - Брой 7

Информационен бюлетин - Брой 6

Информационен бюлетин - Брой 5

Информационен бюлетин - Брой 4

Информационен бюлетин - Брой 3

Информационен бюлетин - Брой 2

Информационен бюлетин - Брой 1