Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Информационен бюлетин - Брой 15

Брой 15

 

Съдържание

  1. Първо обучение за придобиване на III-та степен на професионална квалификация за читалищни библиотекари
  2. Редовно отчетно-изборно събрание на Асоциация "Съвременни читалища"
  3. Асоциация "Съвременни читалища" се присъедини към споразумението за партньорство между публичните власти и гражданските обединения в сферата на културата
  4. 31 читалища одобрени за участие проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България" на Платформа АГОРА
  5. Финал на Конкурс АГОРА 2010
  6. Аз мога повече
  7. Програма Глобални библиотеки стартира набирането на кандидатури на библиотеки за Етап 2011
  8. Информационните технологии и съвременните библиотеки
  9. Новини от членовете

 

Първо обучение за придобиване на III-та степен на професионална квалификация за читалищни библиотекари

На 09.02.2011 г. в гр. Разград Асоциация „Съвременни читалища“ в партньорство с Българската библиотечно-информационна асоциация и Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ – Разград стартираха първото в страната обучение за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професията „Библиотекар“.

С влизането  в сила  на Закона за обществените библиотеки се въведе изискването за професионална квалификация на персонала, назначаван в общинските и читалищните библиотеки, като на вече работещите в обществените библиотеки, които нямат библиотечна квалификация, е даден гратисен период до 2016 г. да придобият такава.

Високо оценявайки ползата от квалифициран библиотекар в читалищната библиотека, който да реализира ефективното й функциониране и да има знанията и уменията да предоставя съвременни библиотечни услуги на хората от населеното място Асоциация „Съвременни читалища“ и Българската библиотечно-информационна асоциация предприеха съвместни действия по осигуряването на обучение за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професията „Библиотекар“. В организационния модел на обучението е залегнал стремежът да бъде достъпно и удобно за обучаемите – да бъде доведено максимално близо до местоживеенето им, да се намалят отсъствията от работа, да се съкратят максимално пътуванията и разходите им.

За повече информация вижте ТУК или се свържете с офиса на Асоциация „Съвременни читалища“.

Съдържание

 

Редовно отчетно-изборно събрание на Асоциация "Съвременни читалища"

Управителният съвет на Асоциация "Съвременни читалища" - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно събрание на Асоциация "Съвременни читалища" на 24.02.2011 г. от 10:30 часа в НЧ "Цар Борис III", гр. София, ул. "Клокотница" 29, при следния дневен ред:
1.    Отчетен доклад за дейността на Асоциацията за мандат 2008-2011 г.
2.    Финансов отчет за 2010 г.
3.    Избор на носител на Годишната награда на Асоциацията за най-голям принос към дейността и.
4.    Промени в Устава на сдружението.
5.    Приемане на Насоки за развитие на Асоциацията през мандат 2011-2014.
6.    Избор на нов Управителен съвет и Председател на Асоциацията.
7.    Разни.

При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден, на същото място, при същия дневен ред, от 11.30 часа.
 
Представител на Читалището, който не представлява пряко институцията, следва да  бъде нотариално упълномощен за участие в събранието и гласуване.
         
Поканата е публикувана в ДВ № 11 / 11.01.2011 г., стр. 189.

Моля, попълнете регистрационния формуляр или потвърдете участието си на телефоните на АСЧ до 22.02.2011 г.

Съдържание

 

Асоциация "Съвременни читалища" се присъедини към споразумението за партньорство между публичните власти и гражданските обединения в сферата на културата

Асоциация "Съвременни читалища" декларира подкрепата си за сключеното споразумение за партньорство между Комисията по културата, гражданското общество и медиите в 41-то Народно събрание, Министерството на културата и гражданските организации работещи в областта на културата.

Като сдружение, имащо траен ангажимент към националната култура и политиката в тази сфера и с вярата, че партньорството между публичните власти и гражданските обединения ще спомогне за издигане на националната култура като приоритет на държавната политика, ние заявяваме своето желание за присъединяване към споразумението за партньорство и готовността си да участваме с експерти в работни групи за решаването на проблеми и за подготовката на нормативни документи и решения.

Споразумението включва следните четири точки:
1.    Публичните власти и гражданските обединения взаимно зачитат своите допълващи се компетенции при формирането, актуализирането и провеждането на националната културна политика.
2.    Всяка от страните има право да инициира и участва в публични дебати по проблеми на културната политика, като страната-инициатор осигурява провеждането на дебата.
3.    Органите на законодателната и изпълнителната власти имат право да получават своевременна информация от гражданското обединение за изследователски и експериментални програми и резултатите от тях, за проучвания на общественото мнение по проблеми на културата, провеждани от гражданското обединение.
4.    Гражданските обединения имат право на своевременна информация относно предстоящи управленски и законодателни решения, за изпълнението на вече взетите решения от публичните власти, свързани с провеждането на националната културна политика.

Съдържание

 

31 читалища одобрени за участие проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България" на Платформа АГОРА

Платформа АГОРА предостави възможности на читалищата, участници в платформата за включване в проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България" - втори етап, подкрепен от Фондация Америка за България . В резултат на проведената кампания, разяснителни срещи и консултации 37 читалищата - кандидати заявиха своето желание за участие в Програма „Граждански дискусии АГОРА".

Комисията за оценка и подбор на заявките за участие проведе заседание на 27 януари 2011 г. и след детайлно обсъждане направи подбор на подадените заявления с мотивационни писма за провеждане на Общи дискусии - ПАНЕЛ 1 (постъпили 13 заявления) и специализирани дискусии - ПАНЕЛ 2 (постъпили 24 заявления).

В резултат от работата на Комисията за оценка и подбор на заявките бяха избрани 10 читалища, които ще проведат Общи дискуии и 21 ще проведат специализирани дискусии. По тематични направления специализираните дискусии се разпределят както следва:
–    "Алтернативен туризъм" - 3 предложения
–    "Отдих, спорт и свободно време" - 2 предложения
–    "Околна среда и биоземеделие" - 3 предложения
–    "Фестивали на традиционни храни, занаяти и поминък" - 6 предложения
–    "Права на гражданите" - 3 предложения
–    "Стимулиране на местната филантропия" - 4 предложения

Обсъдено бе разширяването на обхвата на програмата предвид капацитета за развитие, демонстрираната активност и мотивация по места.

Новите 31 читалища са привлечени за постоянни партньори за целия период на реализация на проекта на Платформа АГОРА.

Съдържание

 

Финал на Конкурс АГОРА 2010

На 26 януари 2011 г. в София се проведе Официалната церемония за избор и награждаване на победителя в Конкурс АГОРА 2010 за гражданска инициатива, реализирана от читалище.

Всяко от номинираните десет читалища, между които и четири читалища членове на Асоциация "Съвременни читалища", представи пред аудиторията по вълнуващ и атрактивен начин своята инициатива. Като застъпници от общността в подкрепа на инициативите се явиха деца, млади хора, хора от третата възраст, доброволци, кметове и други. С вота си присъстващите повече от 100 души излъчиха победителят в Конкурс АГОРА 2010.

Голямата награда - пластика "АГОРА 2010" - инициатива на годината, придружена от сертификат и парична награда в размер на 1 000 лв., предоставена от сдружение "Платформа АГОРА" получи НЧ "Бъдеще сега 2006", с. Гудевица, за инициативата си "Младежка конференция за иновативни и творчески идеи 2010".

За особен принос в развитието на местните общности бяха отличени 3 читалища в следните области:
–    "Солидарност и хуманност" - "Изграждане на дневен център за интегриране на деца с увреждания", НЧ "Борба 1896", гр. Кнежа.
–    "Най-продуктивно партньорство" - "Създаване на Туристически информационен център в с. Момчиловци", НЧ "Светлина 1925" с. Момчиловци.
–    "Изкуство и култура за развитие" - "Празници на Бов, 2010 - по пътеките на времето", НЧ "Светлина-1896", Гара Бов.

Обединена българска банка присъди своя Специална награда на Народно читалище "Зора -1903", село Радилово за инициативата "Ден на традиционните продукти". Банката отличава читалището за интегрирания подход към промоцирането на традициите и културата на местната общност - представяне на фолклора, традиционните ястия, привличане на тур-оператори за популяризирането на района като туристическа дестинация.

Съдържание

 

Аз мога повече

Добилата популярност сред членовете на АСЧ през 2010 г. схема "Аз мога" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще бъде отворена отново в началото на тази година. Този път схемата е с ново име "Аз мога повече" и условия за реализация. Схемата ще бъде отворена не по-късно от 31.03.2011 г. за период от два месеца и е с бюджет 50 млн. лева.

Имайки предвид краткия срок за кандидатстване на граждани и някои особености във финансирането на различните видове обучения, е необходимо читалищата, които имат желание да се включат при реализацията на тази схема да се свържат с офиса на Асоциация "Съвременни читалища" в най-кратки срокове.

Съдържание

 

Програма Глобални библиотеки стартира набирането на кандидатури на библиотеки за Етап 2011

На 16 февруари Програма Глобални библиотеки започна приемането на документи за кадидатстване по Етап 2011 за подбор на целеви библиотеки по програмата. Документи ще се приемат до 18 март 2011 г.

Документи и указания за кандидатстване за включване в Етап 2011, могат да бъдат намерени на сайта на програмата

Съдържание

 

Информационните технологии и съвременните библиотеки

Хюлет-Пакард България и Българска библиотечно-информационна асоциация организират семинар на тема: „Информационните технологии и съвременните библиотеки”. Семинарът ще се проведе на 24 февруари 2011 г. (четвъртък) в офиса на Хюлет-Пакард България в гр. София и целта му е да създаде ползотворна дискусия, на която да се обсъдят предизвикателствата пред съвременните библиотеки, по-ефективното им управление и развитие. Той ще обхване следните основни теми:
–    RFID  решения за библиотеките;
–    Софтуерни решения за обработване на дигитално съдържание;
–    Услуги за печат и изображения, съобразени с новата роля на съвременната библиотека;
–    Холистичен подход от HP за предоставяне на интегрирана ИТ инфраструктура за организациите на знанието;
–    Инфраструктурни и интеграционни проблеми при внедряване на ИТ решения в библиотеките.

Подробности можете да намерите на сайта на ББИА. 

Съдържание

 

Новини от членовете

─    Традицията повелява...

─    Връчване на сертификати по Програма "Читалищата - достъпно място за обучение" – Провадия

─    Успешна година за читалището в Радомир

─    Национален литературен конкурс "Море" - “Св. св. Кирил и Методий 1985” Бургас

─    По пътя на глината и новите технологии – Бов

─    Връчване на сертификати в гр. Бургас

─    "Река от вино, море от любов" – гр. Никопол

 

"Честит Рожден ден!" на колегите, родени през месец март!!!
Да бъдат здрави и щастливи, а всяко тяхно начинание да е добро и успешно!


07.03 – Петя Иванова, Библиотекар в НЧ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас
11.03 – Софка Комитова, Секретар на НЧ "Изгрев" с. Граф Игнатиево
22.03 – Севен Хаджихасан, Специалист ИТ в НЧ "Алеко Константинов" гр. Провадия 

Съдържание


 

Информационен бюлетин - Брой 16

Информационен бюлетин - Брой 15

Информационен бюлетин - Брой 14

Информационен бюлетин - Брой 13

Информационен бюлетин - Брой 12

Информационен бюлетин - Брой 11

Информационен бюлетин - Брой 10

Информационен бюлетин - Брой 9

Информационен бюлетин - Брой 8

Информационен бюлетин - Брой 7

Информационен бюлетин - Брой 6

Информационен бюлетин - Брой 5

Информационен бюлетин - Брой 4

Информационен бюлетин - Брой 3

Информационен бюлетин - Брой 2

Информационен бюлетин - Брой 1