Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

За нас

Асоциация "Съвременни читалища" е доброволно сдружение на читалища, физически и юридически лица, осъществяващи дейности, свързани с устойчивото развитие и в частност с образователното и информационното развитие на местните общности. Член на Асоциацията може да бъде всяко лице, което признава нейния устав и желае активно да работи за постигането на целите й.

Асоциацията е учредена през месец септември 2004 г. и е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел. Регистрирана е в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност при Министерство на правосъдието. Седалището на Асоциацията е в гр. София

 

Асоциацията осъществява своята дейност на основата на следните принципи:

 1. Равенство на правата, задълженията и отговорностите;
 2. Колективно обсъждане и решаване на всички въпроси;
 3. Приемане на решенията с общо съгласие или мнозинство;
 4. Лична отговорност за взетите решения или извършените действия.

 

Приоритетни цели и задачи на Асоциацията са да:

 1. Съдейства за постигане на информационно, технологично, комуникационно равенство между читалищата от различните региони в страната.
 2. Спомага за осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности, и задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда.
 3. Съдейства за утвърждаването на положителен имидж на българското читалище, за нарастване ролята и значението му в развитието на местните общности, допринася за обществената значимост на читалищата като фактор за местно културно, образователно и информационно развитие.

 

Сред основните средства за постигане на целите на Асоциацията са:

 1. Участие в разработването и управлението на проекти свързани с развитие на читалищата.
 2. Получаване и използване на общи лицензи за осигуряване, формиране и поддържане на системата за професионалното обучение и информиране.
 3. Организиране на професионално обучение, семинари, курсове, дискусии и други обучителни мероприятия, насочени към повишаване нивото на познанията, управленските умения на читалищните екипи, държавните и общински институции, бизнеса, отделни граждани.

 

Органи на управление на Асоциацията са:

 1. Общо събрание.
 2. Управителен съвет.