Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Устав

на Сдружение Асоциация "Съвременни читалища"


Настоящият устав урежда основните устройствени правила на Сдружение Асоциация "Съвременни читалища", неговите цели, задачи, принципи, както и правата и задълженията на членовете и органите му на управление.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 1
Сдружението Асоциация "Съвременни читалища", наричано за краткост по-долу "Сдружението", на английски "Innovative Community Centres Association", е доброволно сдружение на читалища, физически и юридически лица, осъществяващи дейности, свързани с устойчивото развитие и в частност с образователното и информационното развитие на местните общности.

Чл. 2
(1) Сдружението е юридическо лице, което възниква в деня на вписването на решението на Софийския градски съд в съответния регистър за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Сдружението се определя като юридическо лице за общественополезна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
(3) Сдружението се учредява без срок.
(4) Сдружението е демократично, независимо, непартийно.
(5) Сдружението има самостоятелна банкова сметка, знак и печат. Символите на Сдружението се приемат от Общото събрание.

Чл. 3
(1) За дейността на Сдружението важат разпоредбите за сдруженията с нестопанска цел, съществуващи в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, законодателството на Република България, настоящия Устав и приетите въз основата на тях решения на висшия орган на управлението му.
(2) Сдружението осъществява дейността си в сътрудничество с българскии чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с представители на частния бизнес. То осъществява своята дейност на основата на следните принципи:
1. равенство на правата, задълженията и отговорностите;
2. колективно обсъждане и решаване на всички въпроси;
3. приемане на решенията с общо съгласие или мнозинство;
4. лична отговорност за взетите решения или извършените действия.

Чл. 4
Седалището на Сдружението е в гр. София, а адресът на управление е гр. София 1309, жк Света троица, бл. 383, вх. А, ап. 32

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 5
Сдружението подпомага, насърчава и стимулира местните общности като:
1. Развива и утвърждава духовните ценности и гражданското общество, въз основа на принципите на демократизма.
2. Подпомага информационното развитие на читалищата и местните общности чрез създаване на условия за публичен достъп до глобалното информационно общество и информационните технологии.
3. Съдейства за постигане на информационно, технологично, комуникационно равенство между читалищата от различните региони в страната.
4. Обогатява културата в общоевропейското културно пространство с културата на различни етнически, религиозни и социални групи, населяващи страната и региона, чрез дейности на между-културно приобщаване, общуване и обмен на добри практики.
5. Сътрудничи и посредничи между читалищата за реализиране на общи програми и проекти.
6. Сдружението подпомага, насърчава и стимулира професионалното обучение и обучението на възрастни, допринася за укрепване на знанията и интереса към науката, изкуството, културата и спорта.
7. Спомага за повишаването на информираността, мотивацията и квалификацията на гражданите.
8. Спомага за реализиране на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности, и задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда.
9. Съдейства за придобиване и повишаване на ключовите компетентности на гражданите.
10. Организира и провежда обучения, повишаване на квалификацията, консултации, както и информационни дейности в сектори, които попадат в областта на селското стопанство, горското стопанство, управлението на земите и околната среда
11. Разработва проекти за бъдещото развитие на Читалищата в областта на културата, информационните технологии, културния туризъм, защитата на околната среда и биологичното разнообразие, опазване на културно-историческото наследство и спорта, на основата на идеи от обществена значимост.
12. Разработва и реализира проекти в областта на земеделието и устойчивото развитие самостоятелно и в партньорство с читалищата и местните общности.
13. Събира, поддържа и разпространява информация за съществуващи национални и чужди културни, образователни, хуманитарни и др. институции.
14. Подпомага реалното въвличане на децата и младите хора в обществените процеси чрез развитие на техния личностен, творчески и граждански потенциал.
15. Стимулира активния живот и участието на хора от третата възраст в обществените процеси като работи заедно с тях и за тях.
16. Съдейства за създаване на благоприятна среда за обмен на знания и опит между поколенията.
17. Стимулира и установява доброволчеството като ценност и като форма за идентифициране, огласяване и посрещане на различните нужди на обществото. Привлича и мотивира гражданите за полагане на доброволен труд.
18. Създава условия за обучение и развитие на местните общности, включително групи и отделни граждани в неравностойно положение, от различни етноси и религия, социално слаби, безработни, зависими, младежи и деца.
19. Създава условия за обучение, развитие и интеграция на хората с увреждания, на тяхната, трудова и социална адаптация, придобиване на умения за самостоятелен живот, рехабилитация, арт-терапия, запознаване с културното наследство в страната, посещения на културни мероприятия, организирането на мероприятия с публична изява, като фестивали, концерти, спектакли, пленери, художествени изложби и други такива.
20. Разпространява и популяризира добрите практики на членовете си чрез всички видове медии.
21. Съдейства за утвърждаването на положителен имидж на българското читалище, за нарастване ролята и значението му в развитието на местните общности, допринася за обществената значимост на читалищата като фактор за местно културно, образователно и информационно развитие.
22. Подпомага и съдейства на децата и младежите с организиране и провеждане на дейности, допринасящи за тяхното личностно и творческо развитие, професионална ориентация и предприемачество, образование и обучение, мобилност с цел постигане на интелигентен и приобщаващ растеж.
23. Изгражда чувство на европейска идентичност, основано на общи ценности, история и култура, и насърчава чувството на принадлежност към Европейския съюз сред неговите граждани.
24. Опазва и популяризира общото европейско културно наследство и изкуствата.
25. Съдейства за по-силно застъпване на образованието за устойчиво развитие във формалното и неформалното образование на деца и възрастни.

 

III. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 6
Сдружението може да развива всякакви разрешени от закона дейности, осъществяващи целите и задачите му, чрез:
1. Организиране на професионално обучение, семинари, курсове, дискусии и други подобни образователни мероприятия, насочени към повишаване на знанията, уменията и квалификацията на читалищните екипи, държавните и общински институции, бизнеса и гражданите.
2. Участие в разработването и управлението на проекти.
3. Подпомагане членовете на сдружението и други заинтересовани лица за установяване на делови контакти и отношения в страната и чужбина.
4. Стартиране и развитие на нови дейности;
5. Получаване и използване на лицензи за осигуряване, формиране и поддържане на системата за професионалното образование, обучение и информиране.
6. Съдействие на читалищата при намирането на източници за финансиране и при осъществяването на контакти с финансиращите органи;
7. Организиране или съдействие при организирането на местни обществени инициативи - семинари, работни срещи, изложби, фестивали и др.
8. Организиране на издателска дейност, посредничество и партньорство със сдружения в страната и чужбина.
9. Разработване и реализиране на софтуерни продукти;
10. Сключване на договори за лизинг, търговско представителство и посредничество по смисъла на Търговския закон, при условията на чл.8, ал. 6 от настоящия устав.
11. Извършване на технически услуги по изготвяне, оформление, разпечатване, копиране на документи и други издания.
12. Участия в сдружения за реализиране на планираните дейности.
13. Други дейности, които способстват за постигане на целите на Сдружението.

ІV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Чл. 7
Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Чл. 8
Източници на средства на сдружението:
1. Всички членове на сдружението заплащат годишен членски внос - еднократно до 31 март на съответната година, или на две равни вноски, първата до 31 март, а втората до 31 август на съответната година;
2. По решение на УС членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си УС определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство две трети от УС.
3. Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем, ако това не противоречи на целите и интересите на сдружението.
4. Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица.
5. Целево финансиране по проекти и други дейности предвидени в устава.
6. По решение на Управителния съвет Сдружението може да създава сдружения или търговски дружества по законоустановения ред, както и да участва в търговски дружества, с цел постигане на предвидените в този устав цели или за финансиране на работата по тяхната реализация.

Чл. 9
(1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността за постигане на определените от настоящия устав цели.
(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от сдружението се извършват съгласно изработен и обявен от Управителния съвет и одобрен от Общото събрание ред и правилата за осъществяване на дейността.
(3) Имуществото не може да се разпределя или изразходва безвъзмездно в полза на лица от състава на неговите органи или техни роднини.

Чл. 10
Сдружението може да се сдружава по законоустановения ред, като решение за това се взема от Управителния съвет.

Чл. 11
(1) Разходите на Сдружението се извършват съобразно бюджет, изготвен от Управителния съвет и приет от Общото събрание.
(2) Средствата получени по проектно финансиране се изразходват съобразно проектния бюджет.

Чл. 12
(1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност, по смисъла на чл.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел:
1. Обучителна дейност;
2. Консултантска дейност при разработването на стратегии, програми, бизнес планове, инвестиционни проекти, маркетингови проучвания и др.;
3. Издателска дейност;
4. Посредническа дейност;
5. Туристическа дейност;
6. Земеделие, в това число билкопроизводство, биологично земеделие и др.
7. Организиране на културни и информационни събития;
8. Разработка и продажба на софтуерни продукти;
9. Разпространение на печатни издания и специализирана литература.
10. Всички други дейности, разрешени от закона и в изпълнение целите на Сдружението.
(2) Приходите от стопанска дейност ще бъдат използвани за постигане на целите на Сдружението.
(3) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони
(4) Изпълнението и контрола върху стопанската дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.
(5) Сдружението не разпределя печалба.

V. ЧЛЕНСТВО

Чл.13
(1) В Сдружението могат да членуват свободно български и чуждестранни физически или юридически лица, които приемат устава, споделят целите на Сдружението и подпомагат реализацията им. Членството може да бъде и индивидуално и колективно - на юридически лица. Юридическите лица членуват чрез свои представители.
(2) Редовен член на Сдружението може да бъде всяко читалище, юридическо или физическо лице, което признава неговия устав и желае активно да работи за постигането на целите му.
(3) Почетен член на Сдружението може да бъде лице от страната или чужбина, което има особени заслуги за постигане целите на организацията.

Чл. 14
(1) Нови членове на Сдружението се приемат със заявление до Управителния съвет, чрез Председателя на УС. Кандидатът трябва да заяви, че споделя целите на Сдружението и е съгласен с Устава му.
(2) Членството се счита за възникнало от датата на решението за приема.
(3) Членовете на сдружението получават сертификат за членство след заплащане на встъпителна вноска в размер, определен от Управителния съвет.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 15
Всеки член на Сдружението има право:
1. да участва в дейността на сдружението и да упражнява правото си на глас в Общото събрание при вземане на решенията;
2. да избира и да бъде избиран в органи на управлението;
3. да участва във всички инициативи на Сдружението в съответствие с решенията на ръководните му органи;
4. да бъде осведомяван за дейността на Сдружението, да получава информация и да участва в обсъждането и оценяването на дейността на Сдружението;
5. да напуска Сдружението доброволно;

Чл.16
Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. да спазва настоящия устав;
2. да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
3. да съдейства за постигане на целите на Сдружението;
4. да не използва по какъвто и да е начин членството си в Сдружението за цели, противоречащи на Устава му;
5. да внася членски внос в определения от този Устав срок.

Чл. 17
(1) Членството се прекратява при:
1. По собствено желание, изразено в писмен вид до председателя на Управителния съвет на Сдружението;
2. Смърт или поставяне под пълно запрещение на член - физическо лице;
3. Прекратяване или ликвидация на член - юридическо лице;
4. Прекратяване на Сдружението;
5. Изключване;
6. При отпадане поради невнасяне на членски внос и системно неучастие в дейността на Сдружението, което се констатира по съответните счетоводни документи и протоколи от събранията на Сдружението.
(2) Основание за изключване:
1. Не се спазват устава и решенията на Общото събрание;
2. Не плащане на годишния членски внос за две последователни години.
(3) Изключването на член от Сдружението се осъществява от Управителния съвет с решение на 2/3 от членовете му.
(4) При прекратяване на членството в Сдружението, имуществените отношения между Сдружението и освободения член се уреждат в тримесечен срок от датата на прекратяването на членството по споразумение между страните въз основа на счетоводните документи на Сдружението или по общия съдебен ред.

Чл. 18
За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в Устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

Чл. 19
Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт или прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму с изрично и конкретно писмено пълномощно.

VII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20
Органи на Сдружението са:
1. Общо събрание;
2. Управителен съвет;
3. Председател;
4. Управител

Състав на Общото събрание
Чл. 21
В Общото събрание участват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство
Чл. 22
(1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
(4) Пълномощниците нямат право да упълномощават с правата си трети лица.
(5) Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 23
Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава от отговорност членовете на управителния съвет;
4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
5. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
6. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
7. приема бюджета на сдружението;
8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
9. приема отчета за дейността на управителния съвет;
10. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

Провеждане на Общо събрание
Чл. 24
(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание
Чл. 25
(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.
(2) Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общо събрание, Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, публикувана в интернет страницата на сдружението и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
(4) Поканата съдържа дневен ред, дата, час и място за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Право на сведение
Чл. 26
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.

Списък на присъстващите
Чл. 27
(1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум
Чл. 28
Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Право на глас
Чл. 29
Всеки член има право на един глас.

Конфликт на интереси
Чл. 30
Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Мнозинство
Чл. 31
(1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 23, т. 1 и т. 5 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения
Чл. 32
(1) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно.

Протокол
Чл. 33
(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието.
(3) Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Управителен съвет
Чл. 34
(1) Сдружението се управлява от Управителен съвет.
(2) Броят на членовете на Управителния съвет е 5 /пет / души.
(3) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.
(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.Членове на сдружението могат да предлагат за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.
(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 35
Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва дане са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 36
(1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да не разгласяват конфиденциална информация за сдружението.
(3) Управителният съвет приема и изключва членове на Сдружението;
(4) Управителният съвет взема решение за участие в други организации;
(5) Управителният съветпредлага основните насоки и програми за дейността на сдружението;
(6) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
(7) Управителният съвет провежданай-малко четири заседания годишно.
(8) Една трета от членовете на управителния съвет може да поиска писмено от Председателят да свика заседание. Ако Председателят не свика заседание на управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.
(9) Управителният съвет се разпорежда с имуществото на сдружението, при спазване изискванията на устава.
(10) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
(11) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
(12) Управителния съвет изработва бюджета на сдружението иосигурява независим финансов одит на финансовия отчет при условията на Закона за счетоводството;
(13) Управителният съвет изготвя доклад за дейността на сдружението, съдържащ основните дейности, изразходваните средства, резултатите, приходите и финансовия резултат.
(14) Взема и други решения, предвидени в устава, в т.ч. решения за създаване и закриване на консултантски, издателски и стопански звена, които да подпомагат дейността и да съдействат за изпълнение целите на Сдружението.
(15) Изпълнява решенията на Общото събрание
(16) При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
(17) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(18) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(19) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 36, ал. 6 и 9 и чл. 48, ал.2 - с мнозинство от всички членове.
(20) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на управителния съвет.

Чл. 37
Председателят:
1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и работата на Управителния съвет.
2. Представлява сдружението съгласно устава и закона пред всички организации и институции.
3. Ръководи заседанията на УС.
4. Може да делегира правомощията си на свой заместник.
5. Председателят се разпорежда от името на сдружението със собствеността и финансовите средства на сдружението, съгласно предоставените му правомощия от Общото събрание.


Чл. 38
Управителят:
1. Организира и ръководи текущата дейност на Сдружението.
2. Организира заседанията на Управителния съвет.
3. Осигурява организационно - техническото функциониране на Сдружението.
4. Изготвя и внася за разглеждане пред УС счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на Сдружението за изтеклата финансова година.
5. Разпорежда се от името на Сдружението със собствеността и финансовите средства на сдружението, съгласно предоставените му правомощия от Общото събрание.
6. Участва в работата на Управителния съвет с право на съвещателен глас

Чл. 39
Протоколите и книжата на ръководните органи на Сдружението са достъпни за членовете.

Чл. 40
Всички юридически лица, членове на Управителния съвет или на Общото събрание, гласуват чрез своите представители, така както е уговорено в техните Устави, дружествени договори, статути или други корпоративни актове. Друго лице може да гласува само, ако е изрично упълномощено от лицата по предходното изречение.

VIII. ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

Чл. 41
Ежегодно до края на месец майУправителният съвет съставя счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година.

Съдържание на отчета за дейността
Чл. 42
Отчетът за дейността съдържа данни относно:
1. осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. финансовия резултат.


Приемане на годишен отчетен доклад
Чл. 43
Общото събрание приемасчетоводния отчет и годишния доклад за дейността на сдружението.

Задължителна отчетна информация
Чл. 44
Сдружението изготвя финансово-отчетна информация, съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.

Дивиденти
Чл. 45
Сдружението не разпределя печалба.

Книги на сдружението
Чл. 46
(1) Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Сдружението води регистър на членовете си, в който се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.

IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване
Чл. 47
Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

Х. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 48
(1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението. Той извършва предвидените действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.
(3) Имуществото след удовлетворяване на кредиторите се предоставя на сдружение със същия или сходен предмет на дейност, а ако такова не съществува - по реда на чл. 44 от ЗЮЛНЦ.

ХІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49
Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него ив Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 50
Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.