Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Покана за провеждане на редовно Общо събрание на Асоциация "Съвременни читалища"

03.05.2019

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Асоциация "Съвременни читалища", Управителният съвет на Асоциация "Съвременни читалища" свиква редовно Общо събрание на Асоциация "Съвременни читалища" на 04.06.2019 г. от 15:00 часа в Централ Хотел София, гр. София, бул. Христо Ботев №52, при следния

Дневен ред:

1.      Отчетен доклад за дейността на Асоциация "Съвременни читалища" за 2018 г.

2.      Финансов отчет на Асоциация "Съвременни читалища" за 2018 г.

3.      Приемане на План за дейността на Асоциация "Съвременни читалища" за 2019 г.

4.      Разни.

При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден, на същото място, при същия дневен ред, от 16:00 часа.

 

Председател на Управителния съвет

инж. Георги Петровназад