Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Покана за Общо отчетно-изборно събрание на Асоциация "Съвременни читалища"

08.07.2021

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Асоциация "Съвременни читалища", Управителният съвет на Асоциация "Съвременни читалища" свиква редовно Общо отчетно-изборно събрание на Асоциация "Съвременни читалища" на 12 август 2021 г. от 09:00 часа в Народно читалище „Цар Борис" III - гр. София, ул. Клокотница №29, при следния

Дневен ред:
1. Отчетен доклад за дейността на Асоциация "Съвременни читалища" за 2020 година;
2. Финансов отчет на Асоциация "Съвременни читалища" за 2020;
3. Избор на нов управителен съвет и председател на Асоциация "Съвременни читалища";
4. Разни.

При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден, на същото място, при същия дневен ред от 10:00 часа.

Председател: Г. Петров

 

Моля, заявете участието на представител на Вашето читалище, чрез попълване на следния формуляр: https://forms.gle/znLwPMgNYSZqsi13A


Съгласно Устава на АСЧ: Чл. 22 (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице. (2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице. (3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието. (4) Пълномощниците нямат право да упълномощават с правата си трети лица. (5) Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание.назад