Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Покана за Общо събрание на Асоциация "Съвременни читалища"

14.07.2022

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Асоциация "Съвременни читалища", Управителният съвет на Асоциация "Съвременни читалища" свиква редовно Общо събрание на Асоциация "Съвременни читалища" на 16.09.2022 г. от 09:00 часа в НЧ "Цар Борис III", гр. София, ул. "Клокотница" №29, при следния

Дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейността на Асоциация "Съвременни читалища" за 2021 година;
2. Финансов отчет на Асоциация "Съвременни читалища" за 2021 година;
3. Разни.


При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден, на същото място, при същия дневен ред, от 10:00 часа.

 

Съгласно Устава на АСЧ: Чл. 22 (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице. (2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице. (3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието. (4) Пълномощниците нямат право да упълномощават с правата си трети лица. (5) Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание.

 назад